الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2020- ישיבות 2020 / פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 1.2020

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 1.2020


2020-02-03

להורדת פרוטוקל ישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר פאיז חנא –         יו”ר המועצה
 • מר יוסי חדד –             חבר מועצה
 • מר משה פרינטה – חבר מועצה
 • מר ג’ורג’ זכנון –             חשב מלווה

 

לא נוכחים:

 • מר גדעון חסן –             חבר מועצה
 • עו”ד נג’יב מדאח – יועמ”ש המועצה
 • מר פיסל ספדי –      גזבר המועצה

 

משתתפים:

 • מר מוטי חן – יועץ לעניין חוקי עזר

 

הישיבה התקיימה בלשכת ראש המועצה, מסעדה בתאריך 3.2.2020 בשעה 09:30

פתיחת הישיבה ע”י ראש המועצה:

 1. ברכת ראש המועצה לחברים הנוכחים לישיבה הראשונה לשנת 2020.
 2. אחוז גביה – שנת 2019 הסתיימה באחוז גביה משופר, מעל 85% בזכות שיתוף פעולה של גורמים ברשות בנוסף לעבודה מאומצת בנושא גביית החשמל.
 3. מבנה ארגוני – ברמת התרבות הארגונית חל שיפור ניכר והמבנה הארגוני החדש יובא לידי ביטוי בתקציב החדש.
 4. תשבחות לקב”ט המועצה וצוות האחזקה בתפקודם בסערה שחלפה.
 5. אירוע פסטיבל סוף השנה בהובלת מנהל מח’ נוער. התקיימה פעילות מבורכת מבחינה תרבותית. היום אחה”צ יוצגו המצגות ע”י שני בעלי תפקידים אלו לעובדי הרשות ולראש המועצה על מנת ללמוד להפיק לקחים לפעמים הבאות.

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס’ 9.2019
  פרוטוקול ישיבה קודמת אושר.
  חבר המועצה יוסי חדד: מציע לקיים חשיבה נוספת בעניין הרכב וועדות המועצה בעקבות היעדרותו של החבר גדעון חסן מספר פעמים.
  ראש המועצה מציע להביא לישיבה הבאה דיון לריענון חברי הוועדה.
  בנוסף מדגיש כי חבר וועדה שלא מגיע ל-2 ישיבות רצופות בטווח של חודשיים, יוצא לו מכתב מראש המוצעה בנושא זה ולאחר מכן הנושא יובא בפני שר הפנים.
  באחריות מזכיר המועצה – הוצאת מכתב בענייןלחבר המוצעה על היעדר תפקוד כחבר מליאה וחבר וועדה במועצה.
 2. הצגת משמעות חוקי עזר – מר מוטי חן
  התבצעה סקירה של חוקי העזר בפני חברי המליאה ומנהלי מחלקות רלוונטיים ע”י מר מוטי חן שייעץ לצוות המקצועי של המועצה בנושא.
  הערת חבר המועצה יוסי חדד:  החומר המקדים שהיה צריך להתקבל מיועמ”ש המועצה בנושא זה לא התקבל.
  ראש המועצה ביקש לסכם את הדברים:
 • מקבל בהבנה ובהערכה את הערתו של חבר המועצה יוסי חדד כי על המועצה להגביר את הפיקוח על כך שהעובדים הבכירים מיישמים את ההחלטות המתקבלות במליאת המועצה ויועמ”ש המועצה היה צריך לשלוח את החומר לחברי המליאה כפי שסוכם.
  אחריות הוצאה לפועל של החלטות המליאה – מזכיר המועצה.
 • המליאה קיבלה את הסקירה שהתקבלה. כל חוקי העזר שהוצגו – תיעול, שילוט, תברואה וסילוק מפגעים, תעודות ואישורים, פסולת עודפת, שצ”פ, סלילה והסדרת שמירה מועלים להצבעה לגבי קידומם במועצה.
  הצבעת חברי המועצה – פה אחד בעד קידום חוקי העזר.
 • אחריות קידום חוקי העזר היא של גזבר הרשות המקומית.
 • מזכיר המועצה יחד עם הגזבר ייצאו למכרז לעריכת מכלול הפעולות לפי הדין.
  עד לתאריך 28.2 חזרה ועדכון חברי המועצה בעניין התקדמות המכרז בנושא.
 • ראש המועצה מבקש לקבל מהיועץ מוטי חן הערכת זמן לביצוע:
  תשובה: הערכת זמן במידה והגורמים עובדים ביעילות כ-  9-10 חודשים.
  יוסי חדד: האם ניתן לחלק את הטיפול ולאכוף חוקים שכבר קיימים?
  תשובת מוטי חן: מה שקיים חייבים לאכוף בכל מקרה.
  ראש המוצעה: חשוב להבהיר שכל סוגיית קנס והצמדה חייבת להיכלל באופן אחיד בכל החוקים.
 1. פרישת עובדים בכירים ובדרוג ודרגה
  המועצה הגיעה להבנה ולהסכמה פה אחד בנושא פרישת מספר עובדים לפי נהלי משרד הפנים.
  מזכיר המועצה – מורסל חמד
  שתי סייעות – אדאל ועפיפי
  עובד ניקיון – כאמל
  חשמלאי – תאופיק בטחיש
  המהנדס והמבקר שפרשו – כבר קיבלו את המגיע להם מהמועצה.
  פרישת העובדים אושרה פה אחד.
  ראש המועצה מעדכן כי כרגע הוחל בהליך של הפסקת עבודה של מס’ עובדי הרשות בחריגת תקן (יתקיים דיון נפרד בנושא) ולאחר מכן יתקיים טקס לכל עובדי הרשות שפורשים.
 2. אישור תב”ר שיפוץ בית ספר יסודי ע”ס 302 א”ש , ממפעל הפיס.
  נערך סיור בבתי הספר עם מהנדס זמני לפעולה זו. היקף העבודות הוערך בכ- 200,000 ₪. קיימת יתרה במפעל הפיס שטרם נוצלה ע”ס 302,000 ₪  ולכן אנו מבקשים לאשר תב”ר זה כאשר ההתבססות היא על ניצול יתרת מפעל הפיס.
  תב”ר שיפוץ ביה”ס יסודי אושר פה אחד
 3. הגדלת תב”ר בניית 5 גנים בהתאם לתוצאות המכרז .
  ראש המועצה מעדכן כי הגיעה להסכמה עם הקבלן היא סיום מלוא העבודה ב1.8.2020. בחודש אפריל תיעשה ביקורת על הקבלן לוודא עמידה בלו”ז.
  מבקש לאשר עקרונית תב”ר אשר יאפשר פתיחת אשכול הגנים בתאריך שצוין. תקציב קיים ממשרד החינוך ובמידה ותידרש תוספת היא תהיה מקרנות הרשות המקומית הייעודיים לפיתוח.
  הערת חשב מלווה: ניתן להעביר מעודף הרשות המקומית לקרן לעניין זה.
  הערת ראש הרשות: נושאים כאלו החל מהישיבה הבאה יובאו בצורה מסודרת ומקדימה בפני חברי המליאה עם הסבר טרם הישיבה בכתב.
  חבר המליאה יוסי חדד: מבקש בישיבה הבאה או אחריה לקיים סיור לחברי המועצה להיכרות עם התב”רים שמאשרים.
  תב”ר אשכול גנים אושר פה אחד
 4. ניהול עצמי בתי ספר
  סעיף זה הורד מסדר היום מאחר ויו”ר המועצה לא קיבל הסבר בנושא וגזבר הרשות לא נוכח בישיבה.
 5. אישרור תוצאות וועדת מכרזים מס 1/2020.
  תוצאות וועדת המכרזים אושרו פה אחד.
 6. אישור וועדת הנחות כוועדת מחיקת חובות
  לאור עבודת חברת הגבייה החיצונית והמהלכים שבוצעו בנושא עלה צורך בדיון מחיקת חובות של שנים קודמות ולכן מציע את וועדת הנחות כוועדת מחיקת חובות לעניין זה.
  הנושא אושר פה אחד
 7. אישור תב”ר קומה שניה רווחה ( במקום רווחה ושיפוץ מועצה ).
  אישור התב”ר ע”ס 602,000 ₪ נדרש על מנת שלא לאבד את הכסף. במקביל נקבעה פגישה עם מתכנן המבנה על מנת להבין את התוכנית. האישור שמתקבל הוא ללא הוצאה לפועל של התוכנית אלא על מנת שלא נאבד את הכסף.
  הוצאה לפועל של התוכנית תובא לאישור לאחר שתהיה פרוגרמה מותאמת למבנה הארגוני.
  תב”ר מבנה הרווחה אושר פה אחד
 8. מכרז ניצנים
  מזכיר המועצה הציג את הנושא כי החברה שזכתה במכרז ניצנים חזרה בה מהזכייה.
  התקיים דיון בנושא.
  הוחלט לצאת למכרז חדש.
 9. אחראית קידום מעמד האישה במועצה
  מזכיר המועצה מדגיש כי לפי החוק על המועצה למנות אחראית קידום מעמד האישה במועצה. בעבר מילאה תפקיד זה מנהלת מחלקת החינוך.
  ראש המועצה: אין חובה כי יהיה מדובר בתקן נפרד, עמדת המועצה נכון לרגע זה היא לא להוסיף תקן ולכן מבקש למנות את ראש המועצה להסמיך עובדת שתהיה אחראית על נושא זה באישור משרד הפנים.
  אושרה הסמכת ראש המועצה למינוי אחראית לתפקיד זה.
 10. שונות
 • מהנדס המועצה
  התקיימה וועדת בחינה בהיקף מלא למועמד היחיד אשר ענה על התנאים. המהנדס שנבחן הרשים את חברי הוועדה ביכולות התכנוניות אבל לא מניסיונו המקצועי בתחום הביצוע ברשויות מקומיות.
  לפיכך יתקיים מכרז חדש לתפקיד זה. בין לבין סמכותו של ראש הרשות למנות מהנדס זמני. ההחלטות שהתקבלו בנושא:
  יוצאים למכרז חדש לתפקיד המהנדס ב- 100% משרה. 50% מהנדס + 50% מנהל שפ”ע אליו יהיו כפופים – מחלקת תחזוקה, רישוי עסקים עסקים וחשמל.
  ראש המועצה ראיין הבוקר שלושה מועמדים אשר עונים על תנאי הסף ומבקש להסמיך אותו למנות את מר מען עוידאת, ארכיטקט בוגר הטכניון עם ניסיון רחב מאוד, כיום תושב מג’דל שמס, למינוי זמני לתקופה עד שנצא למכרז.
  המינוי בכפוף לבדיקת היועמ”ש בסוגיית ניגוד עניינים. לאור העובדה כי יעסוק במשרה מלאה יעזוב את עסקיו הפרטיים.
  יש להעסיק אותו בחוזה בכירים ומבקש להסמיך אותו למינוי.
  יוסי חדד – האם אדריכל יכול למלא את פונקציית המהנדס במועצה. בנוסף מבקש כי יציג עצמו בפני חברי המועצה.
  ראש המועצה – מדובר באדם בעל ניסיון רב בתחום הביצוע.
  דיון הבא – סיור בשטח + הצגת מהנדס המועצה בפני חברי הוועדה.
  הסמכת ראש המועצה למינוי מהנדס זמני למועצה אושרה פה אחד.
 • מתנ”ס
  התבצעה סקירה כללית ע”י ראש המועצה בנושא בניית המתנ”ס.
  הוכן מסמך שעליו חתמו עם הקבלן למסירה עד סוף פברואר ובמקביל מונה מפקח לבדיקת העבודות מטעם הרשות.
  המבנה גדול על מסעדה ולכן יש לחשוב על שת”פ עם כפרי האזור.
  אין מנוס משינויים והשקעה שתיצטרך להיעשות בפנים.
  חבר המועצה יוסי חדד : האם ניתן לעשות שימושים נוספים על מנת שהמבנה יהיה כלכלי למועצה. אולי כדאי לחשוב על שילוב מחלקת רווחה.
  ראש המועצה מודע לסוגיות אלה וכאשר נסיים את ההקמה נעבור לדון בנושאים אלו.
 • אשכול גנים
  אין לנו יכולת לחכות עם הפרויקט, עד לתאריך 1.8 על הפרויקט להיות מושלם.
  בתאריך 30.4 יובא למליאת המועצה – תמונת מצב.
 • מעון היום
  המקום קיבל אישור אכלוס וצריך לקבל החלטה על אופן ההפעלה.
  במליאת המועצה הבאה יש לדון על שיטת ההפעלה של המעון האם עצמאי או באמצעות מפעיל חיצוני. נקיים ישיבה מול התמ”ת ומחלקת רווחה בנושא זה.
  נושא המשפחתונים הקיימים כרגע – פתיחת המעון תביא להעברת ילדים והפחתה במשפחתונים. צריך להכיר בעובדה שתהיה תחרות.
 • אולם ספורט מקורה
  היה תכנון להקמה ליד מגרש הכדורגל.
  כרגע מתבצעת למידה של הנושא על מנת להבין מדוע לא התקדם ומה צריך להיות.
 • שכונת אסהאלה
  השכונה תכלול כ- 500 יחידות דיור ותיבנה לגם לגובה (לא ברמה עירונית) אבל זה שונה מהבנייה כיום. ראש המועצה ביקש שמשרד השיכון לאור מצב הרשות המקומית להוביל את כל הפיתוח, חלק המכסף יועבר לרשות לפיתוח צמוד בפיקוח משרד ממשלתי.
  הסדרת הקרקעות מול הוואקף – מדובר באירוע מעצב מבחינת היקף ומבחינת חשיבות.
  הוואקף כבר עשה חלוקה משלו אבל קיימת מחלוקת בנושא. בית המשפט קבע כי מי שיחליט בנושאי החלוקה היא המועצה ולכן בשבוע הבא מקיים ראש המועצה פגישה עם פרקליט המחוז הצפוני על מנת להבין מה סמכות המועצה, הנוהל המקובל.
  במקביל מתקיימים דיונים עם וועד הוואקף על מנת להגיע להסדרה מהם גבולות האחריות וכיצד ייעשה הנושא בצורה הכי מדויקת.
  לצורך כך תצטרך לקום וועדה, ראש המועצה מבקש לנדב את חבר המועצה יוסי חדד להיות נציג הרשות המקומית בוועדה שתקום לאור היכרותו עם הנושא.
 • ייצוב פנימי ויציאה לכיוון הפיתוח
  התשתית הקיימת – כלכלית וניהולית לא מבוססת דיה ולכן כרגע נעשים עוד שני צעדים משמעותיים:
  ברמה הכלכלית בחינת כל התב”רים והכסף הקיים ברשות ובמקביל יציאה לריכוז הנושא של קולות קוראים לאור העובדה כי הרשות לא מקבלת מספיק תקציבים.
  ברמה הניהולית – הוצג חזון ראש המועצה להקמת קריית ממשלה במסעדה וחזון מנהל מח’ רווחה להקמת קריית רווחה. המילה המובילה היא אזוריות.
  בנוסף העובדים החלו לבצע מבצעים יזומים בצורה מקצועית אבל עדיין יש חוסר מקצועית שבא לידי ביטוי בפעולות אחרונות שנעשו.
 • הוועדה לתכנון ובנייה
  התקיים דיון עם יוסף משלב יו”ר הוועדה, עלה גם עניין היתרות שיש למועצה בוועדה. נקבעה פגישה נוספת בנושא זה ונאמר ליו”ר הוועדה כי ייעוד היתרות ייקבע ע”י המועצה. סוגיה נוספת שעלתה – חבר הוועדה מטעם מסעדה.
  הוצע על ידי יו”ר הוועדה כי באסם בטחיש יהיה מ”מ שלישי לטובת זמינות בישיבות.
  עדכון ההחלטה הקודמת:
  יור הרשות – חבר הוועדה
  מ”מ – מר יוסי חדד, חבר המליאה
  מ”מ שני – חבר המליאה משה פרינטה
  מ”מ שלישי – מר באסם בטחיש
  יש לעדכן ולהגיש טפסים לעניין זה.

 

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

מקלידת הפרוטוקול: גב’ מיכל חזן, מנהלת לשכת ראש המועצה

 

על החתום:

פאיז חנה, רו”ח                                                                מורסל חמד
יו”ר המועצה המקומית                                                    מזכיר המועצה המקומית

________________________                                    ________________________

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *