الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2020- ישיבות 2020 / פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 4.2020

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 4.2020


2020-06-29

להורדת פרוטוקל ישיבה לחץ כאן

הישיבה התקיימה ביום שני, 29.6.2020 בשעה 15:30 באולם הישיבות במועצה מקומית מסעדה.

משתתפים:

 • רו”ח פאיז חנא – יו”ר המועצה
 • מר משה פרינטה – חבר מועצה
 • מר גדעון חסן –             חבר מועצה
 • מר פיסל ספדי –              גזבר המועצה
 • מר ג’ורג’ זכנון –             חשב מלווה
 • עו”ד נג’יב מדאח –         יועמ”ש המועצה

 

לא נוכחים:

 • מר יוסי חדד –             חבר מועצה

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס’ 3.2020
  פרוטוקול קודם אושר.
 2. מעקב ובקרה מישיבות מליאה קודמות :
 • החלפת נציגי הוועדה לתכנון ובנייה
  המסמכים הועברו ליחידה המשפטית במשרד הפנים. ממתינים לקבלת האישור הרשמי.
 • סיור בפרויקטים
  הוחלט לדחות הסיור לישיבה הבאה שתתקיים ברשות.
 • הפקת לקחים מתקופת הקורונה
  לבקשת יו”ר המועצה תוצג בישיבת המליאה הבאה מצגת בת ארבעה שקפים בנושא.
 1. הצגת מהנדס הרשות בפני חברי המליאה.
  מהנדס הרשות, אדריכל מען עוידאת, הציג עצמו בפני חברי המליאה.
  כרגע מדובר במינוי זמני ומועמד לתפקיד קבוע במכרז כ”א אליו יצאה הרשות.
 2. עדכון ודגשים – ראש רשות וצוות מטה מוביל:
 • גביה (עדכון גזבר)
  • ניתן עדכון על התקדמות סקר המדידות., גביית ארנונה וגביית חשמל.
  • ניתן עדכון על הפחתת שעות כוננות וסל שעות נוספות לעובדים בשל היערכות כלכלית בעקבות תקופת הקורונה.
  • הכנסת תשלומים דיגיטליים ברשות והטלת עיקולים במידת הצורך.
  • ניתן עדכון בנושא תגבור מחלקת הגביה והמבנה הארגוני שלה.
  • יו”ר הרשת ציין לשבח את מחלקת הגזברות על תפקודה בכל נושא הגבייה וטיפול בחשמל.

 

 • בינוי (עדכון מהנדס הרשות):
  • כביש 58 (שכונה 41) – מתבצעות עבודות ע”י נתיבי ישראל כאשר הרשות תידרש לתשתית חשמל תת קרקעית (במאצ’ינג) והעתקת עמודים. עלות מוערכת כ- 400,000 ₪ .
  • חיבור מבנה המתנ”ס – הפרויקט בשלבי סיום, כרגע נדרש חיבור לרשת החשמל, עלות מוערכת כ- 250,000 ₪ שלא הייתה כלולה במכרז אד הכרחית לפעילות תקינה של המתנ”ס.
  • עדכון על שיפוץ קיץ לארבעה גני ילדים – קיים אומדן של כ- 300,000 ₪
  • ניתן עדכון על פרויקט חשמל טיילת ברכת רם שבוצע ע”י חברת “זיק ברק”.
  • בנית גני ילדים – הפרויקט מתקדם בקצב מהיר אך לא תהיה מסירה בתאריך 1.7.20 נדרשים עוד כשבועיים להשלמת העבודות.
   יו”ר הרשות ביקש לדעת לגבי מועד גמר פרויקטים בגני ילדים ומעון יום?
   מהנדס:  מעריך שבניית גני ילדים תיקח עוד כחודש, בעוד שבועיים כבר אפשר יהיה לראות.
   * נושא בניית מעלית בגני הילדים בסך 70 אלף ₪ .
   יו”ר הרשות:
   * יש לבחון את חוזה הקבלן, כל דחייה במועד שסוכם תחויב בקנס. כל דחייה של הקבלן צריכה להיות מנומקת.
   * מתנ”ס – לבקשת יו”ר הרשות וחשב מלווה, המהנדס יוציא  פרוטוקול מסודר עם הנקודות המקצועיות מבחינה תכנונית שהועלו, לעומת הדברים הנחוצים על מנת לפתוח את המתנ”ס. יש לציין בפרוטוקול מה נכלל ומה לא על מנת שכן יהיה אפשר לפתוח את המתנ”ס כראוי לתושבים.
  • מעון היום – במידה וקיימים צרכים שלא סופקו, יש לחלט את הערבויות ולבצע אותם ע”י הרשות המקומית.
  • חיבור תשתיות חשמל למרכז הקהילתי – יועלה בפני חברי המליאה אישור תב”ר ע”ס 250 אלף ₪ לצורך זה.
  • שכונה 41 – מדובר בשכונה חדשה, עם כ – 100 יחידות דיור שלא בוצעו בה תשתיות חשמל ולכן מבקש מהגזבר להכין תב”ר לאישור ע”ס 400 אלף ₪ מקרנות הרשות המקומית, שישמש בעתיד גם לתשתיות אינטרנט.
  • שיפוץ גנים – מבקש להכין תב”ר ע”ס 300 אלף ₪ מקרנות הרשות המקומית לטובת נושא זה.
  • מעלית בגני הילדים – מהנדס הרשות עדכן בסוגיה זו.
   באחריות גזבר הרשות לתקצב המעלית בסך של 70,000 ₪ ולהביא לאישור המועצה.
  • מהנדס הרשות נתבקש להכין מאגרים חדשים של קבלנים ומתכננים.

 

 • תכנית מתאר – התוכנית הוצגה ע”י מהנדס הרשות והוצגו הנקודות הספציפיות הדורשות שינוי ועדכון.
  יו”ר הרשות סיכם כי מודה לכל הנציגים המקצועיים שעבדו על התוכנית, יחד עם זאת לרשות יש דרישות לגיטימיות שישרתו אותה בצורה טובה יותר.
  מהנדס הרשות נתבקש ע”י ראש המועצה לתת פתרונות מקצועיים לכל הסוגיות שמועלות – ברכת רם, קידום אזורי תיירות, מיזוג בין האדם לטבע.
  הועלתה גם סוגיית היציאה הצפונית לכיוון מג’דל שמס.
 • הפעלת המתנ”ס (עדכון מנהל מח’ חינוך)
  מנהל מחלקת החינוך הציג את האופן בו נבחנה דרך הפעלת המרכז הקהילתי. המסקנה אליה הגיעו היא: כי, ניהול עצמי יכביד מאוד על הרשות המקומית ולכן ההמלצה היא להפעלה חיצונית או דרך החברה למתנ”סים.
  במידה ויוחלט על החברה למתנ”סים, יוצגו בפני חברי המליאה.
  יו”ר המועצה ביקש כי יתואם דיון פנימי שבו יהיו נוכחים: יו”ר רשות, גזבר, חשב מלווה לבניית מתווה אשר יוצג בפני חברי המליאה.
 • מכרזי כ”א (עדכון יועמ”ש)
  יועמ”ש הרשות הציג את מכרזי כ”א שפורסמו עד כה. כל המסמכים למכרזים שהגשתם הסתיימה נבדקו ע”י היועמ”ש. נכון להיום אנו בשלב תיאום וועדות הבחינה:
מס’ מכרז תפקיד סטטוס משרה סוג מכרז
1.2020 מבקר פנים וממונה תלונות ציבור חצי משרה
ניגשו 5 מועמדים.
פנימי / חיצוני
2.2020 מהנדס המועצה ומנהל שפ”ע משרה מלאה. ניגשו 2 מועמדים. פנימי / חיצוני
3.2020 ממונה שירותי חירום ובטחון וקב”ט מוס”ח משרה מלאה. ניגש מועמד אחד. פנימי
4.2020 מנהל מח’ קידום ורישוי עסקים ומפקח רישוי עסקים משרה מלאה. ניגש מועמד אחד פנימי
5.2020 מנהל מח’ גביה משרה מלאה. ניגשו שני מועמדים פנימי/ חיצוני
6.2020 אחראי רכש, חוזים והתחייבויות משרה מלאה. ניגשו שלושה מועמדים פנימי
7.2020 מנהל מחלקת חשמל ותאורה משרה מלאה. ניגש מועמד אחד. פנימי / חיצוני
8.2020 עו”ס כוללני פורסם מכרז פנימי. היתה מועמדת יחידה שאינה יכולה להתמודד במכרז פנימ פטרסם מכרז חדש – חיצוני מס’

11/2020

9.2020 יועצת לקידום מעמד האישה מינוי נוסף על תפקיד. מועמדת אחת פנימי
10.2020 מנהל חשבונות משרה מלאה. הגשה עד לתאריך 30.6.2020 פנימי
11.2020 עו”ס כוללני חצי משרה. הגשה עד לתאריך 30.6.2020 חיצוני

עדכון יו”ר הרשות: נכון לרגע זה טרם נתקבלו  2 נחיצויות למשרת מזכירות. כל המשרות הן לפי המבנה הארגוני החדש. כרגע אנחנו בשלב קבלת החלטות.
מבקש כי כל וועדות הבחינה יסתיימו עד לתאריך 30.7.2020.

 • צוערים – יו”ר הרשות עדכן בתהליך שנעשה, בשלב זה נמצאו 2 מועמדות (פיתוח כלכלי + עוזר ראש רשות) עד לקבלת הסכמתן ותחילת חניכה והשמתן למשך 4 שנים.
 • השלמת מבנה ארגוני ועדכון שכר בכירים
  המבנה הארגוני ברשות הושלם. קיימת הנחיה של משרד הפנים ומשרד האוצר להשוות בתנאי השכר של כלל העובדים בחוזי בכירים ברשות המקומית. בשלב זה מי שעונה על הקריטריונים הוא גזבר הרשות אשר זכאי להעלאה. ראש הרשות יעדכן בדיון הבא את חברי המליאה מהן התוצאות הכספיות ואיך מתכוונים להגיע גם ליעד זה.
 • תכנית חומש מסעדה – יו”ר הרשות הציג את העבודה שנעשית בנושא יחד עם יו”ר הוועדה המקומית מעלה חרמון.
 1. סקירת חוקי עזר ע”י מוטי חן
  רו”ח מוטי חן נתן סקירה על חוקי עזר חדשים שנמצאים בשלבי הכנה.
 2. אישורי התקשרויות עם הזוכים במכרזים פומביים 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 6/2020 (יינתן עדכון ע”י יועמ”ש הרשות)
  2020 – מכרז שילוט לא ניגשו מועמדים – הוחלט לצאת למכרז חדש.
  2.2020 – הוגשו המלצות החברה היועצת לנושא זה עם כל החומרים המקצועיים. ההמלצה היא לבחירת חברת “נשרים”.
  3.2020 – עבודות קבלן חשמל – ניגש רק מועמד אחד אשר עומד בתנאי הסף.
  4.2020 – מכרז מונים דיגיטליים – וועדת המכרזים קיבלה החלטה לפסול את כל ההצעות ולצאת למכרז חדש.
  מליאת המועצה מאשרת את החלטות וועדת המכרזים במכרזים לעיל.
  6.2020 – תוכנית קיץ – ביה”ס של החופש הגדול :

  • יו”ר הרשות עדכן כי קיימת היכרות עם אחד המשתתפים במכרז, ולכן מעדכן כי נמנע ממנו לעסוק בנושא מכרז זה בכללותו.
   יו”ר הרשות מעוניין להאציל את סמכויותיו בכל הקשור לתכנית הקיץ – ביה”ס של החופש הגדול ,  לאחד מחברי המליאה, לרבות זכות חתימה, הפעלה ופיקוח על הפעילות  זאת בנוסף למנהל מחלקת החינוך.
   החלטה  : מליאת המועצה מאשרת את בקשת ראש הרשות לאצול את כל סמכויותיו ותפקידיו בקשר למכרז זה ולתכנית הנ”ל לחבר ההנהלה מר משה פרינטה, לרבות חתימה על מסמכים כספיים ואחרים, וזאת בהתאם לסעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם ), התשל”ה – 1975. מילוי התפקידים והשימוש בסמכויות כאמור לא יהיו כרוכים בתשלום.

 

בשלב זה, יו”ר המועצה יצא מהדיון וחבר המועצה משה פריינטה ניהל את הישיבה כיו”ר שלה.

לאחר דיון, מליאת המועצה מאשרת את החלטת ועדת המכרזים להצמיד את העבודה במכרז 6.2020 לחברת ” ח.ר.ו. ת “.

*   מכרז 1.2020 – וועדת המכרזים המליצה על “חירות”.
חברי המליאה הנוכחים מאשרים את החלטת ועדת המכרזים במכרז מס’ 1/2020.

  לאחר ההצבעה, ראש המועצה נקרא לשוב לאולם, והוא חזר לאולם והמשיך בניהול הישיבה כיו”ר שלה. 

 1. “אישור בקשת ראש המועצה למנות חברי ו/או עובדי מועצה תחתיו כנציגי המועצה בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם “.

זאת לפי סעיף 5 לנספח ו’ ( בעמוד 13 ) להנחיות משרד הפנים בדבר קליטת כ”א במועצות מקומיות ואזוריות מיום 12/7/2015 המצ”ב.
יו”ר הרשות מבקש להאציל מהסמכות שלו לחברי הוועדה הממונה ולמנהלי המחלקות. מבקש את אישור חברי המועצה להסמיך את חברי הוועדה: משה פרינטה, גדעון חסן, יוסי חדד, או את עובדי הרשות – פיסל ספדי, אדהם בטחיש, עסאם ספדי.
בקשת ראש הרשות אושרה פה אחד.

 1. בחירת וועדת ערר לענייני ארנונה כללית :
  יועמ”ש הרשות עדכן שביצע בחינה נוספת לפי בקשת חברי המועצה ונערכו ראיונות אישיים ( טלפוניים ) עם המועמדים. מוגשת חוו”ד משפטית בנושא.
  מועמד אחד נפסל ונותרו שלושה מועמדים מתאימים.

מליאת המועצה בחרה פה אחד בהרכב ועדת הערר כדלהלן :
עו”ד פהד ספדי – יו”ר הוועדה
עו”ד ריאד אבו סעדה – חבר הוועדה
ד”ר פדאללה בטחיש – חבר הוועדה

 1. קביעת תבחינים למחיקת חובות בהתאם לחוזר מנכ”ל מס’ 5/2012
  עדכון מפורט ניתן לחברי הוועדה ולראש הרשות באופן אישי ע”י יועמ”ש הרשות.
  התבחינים שהוצגו ואשר צורפו להזמנה אושרו פה אחד
  .
 2. אישור תכנית החומש של מפעל הפיס
  ניתן הסבר לתכנית ע”י גזבר הרשות:
  למועצה אושר סכום של 3,550,000 ₪ עד שנת 2023. על מנת לייעד סכום זה להשלמת המתנ”ס ולאולם ספורט ובהתאם לבקשת מנהל מח’ חינוך לטובת הצטיידות במתנ”ס ובגנים, נדרשנו לייעד 15% מהכסף לצרכי רווחה וקהילה.
  גזבר הרשות ממליץ להכניס בהצטיידות גם סעיף למצלמות. יו”ר הרשות נתן הסבר על פרויקט רשות המצלמות ועדכן שממליץ מאוד להוסיף גם סעיף זה.
  ניתן הסבר ע”י ראש הרשות על הצטיידות הגנים הישנים.
  רווחה – סך של 125,00 ₪ – התכנית סגורה
  פיס מושלם + נוער וצעירים – סך של כ- 400,000 ₪ סגור מול מח’ החינוך. מדובר בתכנית שהיא פעילות.
  מיחשוב והצטיידות:
  הצטיידות המתנ”ס – 540 אלף ₪
  הצטיידות גנים – 200,000 ₪
  יו”ר הרשות – האם יש דדליין שאנחנו אמורים לדווח?
  גזבר: אין דדליין ספציפי
  יו”ר הרשות ליועמ”ש: האם אנחנו יכולים לתת תכנית מסגרת ולאחר מכן הסמכת הצוות המקצועי?
  יועמ”ש : נראה שכן. ניתן להגביל את הרכישות מול המסגרות הקיימות בתוכנית זו.
  לסיכום הנושא:

  • מהנדס הרשות המקומית יבצע תמחור לכלל התקציבים למעט תוכניות הפעולה שהם באחריות רווחה וחינוך.
  • להלן שמות הסעיפים המומלצים לתוכנית:
   השלמת בניית המתנ”ס 1,640,000 ₪
   הצטיידות מתנ”ס 540,000 ₪
   הצטיידות גנים 200,000 ₪
   שיפוץ גנים ומעלית באשכול גנים והתאמת חדר לשפ”י – כ- 400 אלף ₪
   המשך פרויקט המצלמות כ- 250 אלף ₪
   המהנדס ידייק את העלויות והן יוצגו בפני חברי המליאה בישיבה הבאה.
   ההחלטה התקבלה פה אחד
 3. שונות
  ראש הרשות מבקש מחברי המליאה אישור עקרוני להכנת תב”רים:

  • תב”ר בהיקף 250,000 ₪ לחיבור ותשתיות חשמל למרכז הקהילתי
  • תב”ר בהיקף 400,000 ₪ לתשתיות חשמל תת קרקעי להשלמת כביש 58 בשכונה 41 (בהתאם לאומדן שניתן ע”י המהנדס).

התב”רים אושרו פה אחד

 

הישיבה ננעלה בשעה 16:43

 

פאיז חנא, רו”ח
יו”ר הרשות המקומית

_________________________

 

מקלידת פרוטוקול:
מיכל חזן – מנהלת לשכת ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *