الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2020- ישיבות 2020 / פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 5.2020

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 5.2020


2020-07-28

להורדת פרוטוקל ישיבה לחץ כאן

נוכחים:

 • מר פאיז חנא, רו”ח – יו”ר המועצה
 • מר משה פרינטה – חבר מועצה (בזום)
 • מר גדעון חסן –             חבר מועצה (בזום)
 • מר פיסל ספדי –      גזבר המועצה
 • מר מען עוידאת’ – מהנדס הרשות
 • עו”ד נג’יב מדאח – יועמ”ש המועצה

 

לא נוכחים:

 • מר יוסי חדד – חבר מועצה

 

הישיבה התקיימה בתאריך 28.7.2020 בשעה 16:15 בלשכת ראש המועצה, מסעדה + בזום, בהסכמת חברי המליאה.

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס’ 4.2020
  פרוטוקול קודם אושר
 2. הצגת מעקב ובקרה מישיבות מליאה קודמות
  ניתן עדכון ע”י ראש הרשות לחברי המועצה
 • החלפת נציגי הוועדה לתכנון ובנייה – טרם התקבל האישור הרשמי מהיחידה המשפטית של משרד הפנים.
 • הפקת לקחים מתקופת הקורונה – מצגת תוצג בישיבת המליאה הבאה לאור העובדה שקב”ט הרשות יצא לקורס צה”לי.
 1. עדכון ודגשים – ראש רשות:
 • מכרזי כ”א ברשות
  יו”ר המועצה הציג את מכרזי כ”א שנערכו בפני חברי המליאה ואת בעלי התפקידים שכבר נבחרו בוועדות הבחינה.
מס’ מכרז תפקיד סטטוס משרה תאריך וועדת בחינה
1.2020 מבקר פנים וממונה תלונות ציבור חצי משרה
2 מועמדים עומדים בתנאי הסף
29.7.2020
2.2020 מהנדס המועצה ומנהל שפ”ע משרה מלאה. ניגשו 2 מועמדים. התקיים 26.7.2020
3.2020 ממונה שירותי חירום ובטחון וקב”ט מוס”ח משרה מלאה. ניגש מועמד אחד. התקיים 20.7.2020
4.2020 מנהל מח’ קידום ורישוי עסקים ומפקח רישוי עסקים משרה מלאה. ניגש מועמד אחד הוקפא
5.2020 מנהל מח’ גביה משרה מלאה. ניגשו שני מועמדים 29.7.2020
6.2020 אחראי רכש, חוזים והתחייבויות משרה מלאה. שני מועמדים 29.7.2020
7.2020 מנהל מחלקת חשמל ותאורה משרה מלאה. ניגש מועמד אחד. התקיים 20.7.2020
8.2020 עו”ס כוללני יצא מכרז חדש – פנימי / חיצוני
9.2020 יועצת לקידום מעמד האישה מינוי נוסף על תפקיד. מועמדת אחת התקיים 20.7.2020
10.2020 מנהל חשבונות משרה מלאה. מועמדת אחת 29.7.2020
11.2020 עו”ס כוללני חצי משרה. מועמדת אחת התקיים 26.7.2020
12.2020 סייעת ראשונה 2 משרות, ניגשו 12 מועמדות יתקיים באוגוסט
13.2020 סייעת שנייה משרה מלאה, יתקיים באוגוסט
14.2020 קב”ס חצי משרה, ניגשה מועמדת אחת יתקיים באוגוסט
15.2020 מנהל יישובי למאבק באלימות, סמים ואלכוהול חצי משרה, ניגשה מועמדת אחת, אינה עונה על תנאי הסף  
16.2020 מזכירות 2 משרות, הוגשו 5 מועמדויות יתקיים באוגוסט

 

 1. דיון ואישור מסמך מדיניות המועצה בנושא רישוי עסקים – מפרט רשותי לרישוי עסקים
  רפורמה אותה מוביל משרד הפנים שמטרתו הפיכת המפרטים לאחידים על מנת שלא יהיה שוני מהותי בין רשות לרשות והדגשים העיקריים של הרפורמה. רו”ח מוטי חן נתן סקירה על המסמך שהוכן מטעם הרשות והתאמתו לחוקי העזר העירוניים. , יו”ר המועצה עדכן בתהליך שהתבצע לגיבוש המדיניות תוך כדי הדגשים שניתנו לטובת הרשות.
  מסמך המדיניות – מפרט רשותי לרישוי עסקים אושר פה אחד
 2. בחירת ועדת תחבורה (ועדת רשות)
  ניתן הסבר ע”י יועמ”ש המוצעה על בחירת ועדת תחבורה ותפקידיה (ועדת רשות), נעשה חיפוש לאנשים מתאימים. יו”ר המועצה העלה להצבעה הרכב הועדה המוצע:
  יו”ר הועדה – משה פרינטה
  חבר ועדה – מען עוידאת’ (מהנדס הרשות)
  חבר ועדה – מורסל חמד
  חבר ועדה – מהנדס עזרלאדין בטחיש, נציג ציבור
  חברי ועדת תחבורה אושרו פה אחד
 3. העברת סכום לקרן לעבודת פיתוח – בהתאם לתחשיבים של המהנדס
  יו”ר המועצה נתן סקירה על הסכום אותו יש להעביר לקרן לעבודות פיתוח מתוך עודפי הרשות – סך של 3,800,00 ₪. כאשר יתקבל הכסף ממשרדי ממשלה יוחזר הכסף לרשות על מנת לשמור על איתנות כלכלית.
  העברת הכסף לקרן לעבודות פיתוח אושרה פה אחד
 4. אישורי תב”רים:
  • אישור תב”ר מס’ 234 ע”ס 320,000 ₪ עבור חשמל תת קרקעי בשכונה 41
   ניתן הסבר לאופי העבודה המתוכננת ע”י מהנדס הרשות.
   תב”ר 234 אושר פה אחד
  • אישור תב”ר מס’ 235 ע”ס 300,00 ₪ עבור שיפוץ גני ילדים חובה.
   במסגרת הפניה למפעל הפיס ביקשה הרשות לתקצב את גני הילדים. עבור גני הילדים – חובה מדובר בשיפוץ והפיכת אחד הגנים למרכז שפ”י ועבור קב”ס. במידה והרשות תקבל את הכסף ממפעל הפיס היא תחזיר אותו חזרה לקרן בלתי ייעודית או לקרן פיתוח.
   תב”ר 235 אושר פה אחד
  • אישור תב”ר מס 236 ע”ס 320,000 ₪   הצטיידות גני ילדים.
   הצטיידות זו תכלול בתוכה גני ילדים בלבד (ללא חט”ב),  כולל גני הילדים החדשים ויחידה של טיפול בילד. בנוסף – התקנת מעלית  (קיים פיר מוכן).
   תב”ר מס’ 236 אושר פה אחד
  • אישור תב”ר מס’ 237 ע”ס 250,000 ₪ עבור חיבור חשמל במתנ”ס.
   מהנדס הרשות הציג סוגיה זו, את העבודה שבוצעה, התקבלה כבר הצעת מחיר והמטרה היא לבצע חיבור למתנ”ס תוך 10 ימים.
   תב”ר מס’ 237 אושר פה אחד
  • אישור תב”ר מס’ 238 ע”ס 350,000 ₪ עבור השלמת עבודות בינוי המתנ”ס (מיכל מים, סידורי נגישות ונגרות)
   מהנדס הרשות נתן הסבר על עבודות אלו, מדובר בעבודות קריטיות להפעלת המתנ”ס ואשר לא נלקחו בחשבון ע”י המתכנן.
   תב”ר מס’ 238 אושר פה אחד
  • אישור תב”ר מס’ 239 ע”ס 540,000 ₪ עבור הצטיידות מתנ”ס
   ההצטיידות כוללת ריהוט ומערכת סאונד והגברה שלא נלקחה בחשבון בזמן התכנון. תקציב זה אמור להתקבל ממפעל הפיס וכאשר יתקבל יש להחזיר את הכסף לקרן הרשות.
   תב”ר 239 אושר פה אחד.
  • אישור תב”ר מס’ 240 ע”ס 40,000 ₪ עבור תוכניות חינוך מקומיות לגני טרום חובה.
   יו”ר המועצה הציג את התכנית אשר כבר אושרה בישיבת מליאה קודמת (סעיפים 7.7-7.11) מקורות המימון של תכניות אלו הן אישור התקציב הרגיל אשר כבר אושר.
   תב”ר מס’ 240 אושר פה אחד
  • אישור תב”ר מס’ 241 ע”ס 40,000 ₪ עבור תוכניות חינוך מקומיות לגני חובה
   תב”ר מס’ 241 אושר פה אחד
  • אישור תב”ר מס’ 242 ע”ס 100,000 ₪ עבור תוכניות חינוך מקומיות לביה”ס יסודי
   תב”ר מס’ 242 אושר פה אחד
  • אישור תב”ר מס’ 243 ע”ס 100,000 ₪ עבור תוכניות חינוך מקומיות לחט”ב
   תב”ר מס’ 243 אושר פה אחד
  • אישור תב”ר מס’ 244 ע”ס 150,000 ₪ עבור תכניות חינוך מקומיות לתיכון
   תב”ר מס’ 244 אושר פה אחד
  • אישור תב”ר מס’ 245 ע”ס 71,370 ₪ עבור חסמים בכביש 58 בשכונה 41.
   קיימת החלטה של שמאי הוועדה לגובה עלות הפיצוי, הסכום כולל שכ”ט שמאי, סכום הפיצוי (58,000 ₪ ) והריסת חלק מחדר משפחת טריף.
   תב”ר מס’ 245 אושר פה אחד
  • תב”ר מס’ 246 עבור מצלמות ע”ס 400,000 ₪ להשלמת פרויקט המצלמות.
   מקור התקציב הינו מקרנות הרשות המקומית וכאשר יתקבל כסף מהמשרד להגנת הסביבה ו/או מרשות ניקוז כנרת יוחזר לקרנות הרשות.
   תב”ר 246 אושר פה אחד
 • אישור מינוי מהנדס הרשות ומנהל שפ”ע ברשות
  מינוי מהנדס הרשות אושר פה אחד ע”י חברי המליאה
 1. שונות
  יו”ר המועצה מאחל לכל תושבי הרשות ועובדיה חג קורבן שמח ומלא בריאות.

 

הישיבה ננעלה בשעה 17:00

 

על החתום:

_______________

פאיז חנא, רו”ח
יו”ר המועצה המקומית
מסעדה

 

מקלידת הפרוטוקול: מיכל חזן, מנהלת לשכת ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *