الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2022-ישיבות 2022 / פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 2/2022

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 2/2022


2022-02-17

שהתקיימה ביום חמישי בתאריך 17/02/2022  בשעה 09:30 בלשכת ראש המועצה+ zoom

 נוכחים:

 • ד”ר מתי אבני –        ראש המועצה
 • מר יוסי חדד   –           חבר מועצה (זום)
 • מר משה פרינטה – חבר מועצה
 • מר גדעון חסן –             חבר מועצה (זום)
 • מר פיסל ספדי –      גזבר המועצה
 • מר ג’ורג’ זכנון –        חשב מלווה (זום)
 • עו”ד נג’יב מדאח – יועמ”ש המועצה
 • רו”ח שאדי אבו יונס –  רו”ח יועץ 

 

נושאים לסדר יום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס’ 1/2022.

מאושר פה אחד.

 

 1. תב”רים:
 • תב”רים חדשים:
מס’ תב”ר שם תב”ר סכום מקורות הערות
 

260

הצטיידות מתנ”ס  

171,690 ₪

 

מפעל הפיס

 

 

 • ראש המועצה: תב”ר הצטיידות מתנ”ס בסך 171,690 ₪ ממפעל הפיס
 • מאושר פה אחד
 • הגדלת תב”רים:
מס’ תב”ר שם תב”ר מסכום

 

לסכום מקורות הערות
   

 

הגדלת תב”ר מס’ 217 , אולם ספורט

 

 

 

7,815,600 ₪

 

 

 

11,000,000 ₪

 

 

 

קרנות הרשות

+

מפעל הפיס

 

הכנסות:

–         הגדלה של 2,184,400 ₪ מקרנות הרשות.

 

–        1 מלש”ח ממפעל הפיס לביצוע בשנת 2022.

 

הוצאות:

משכ”ל = 9,908,602

מתכנן = 8%

מפקח= 2.5%

      בסה”כ 11 מלש”ח

  הגדלת תב”ר מתנ”ס בסכום 1,936,494 ש”ח  

 

10,188,187 ₪

 

 

12,124,681 ₪

 

 

 

מפעל הפיס

 

 

 • ראש המועצה: הגדלת תב”ר אולם ספורט מסכום 7,815,600 ₪ לסכום 11,000,000 ₪ יש למעשה הגדלה של 2,184,400 ₪ מקרנות הרשות, ו- 1 מלש”ח ממפעל הפיס, בנוסף ל 6.4 מלש”ח ממשרד התרבות והספורט. סכום זה יכלול עמלת משכ”ל וקבלן, תכנון, פיקוח.
 • יוסי: הפיקוח מאיזה תקציב?
 • ראש המועצה: עמלת משכ”ל היא 7% שכוללת מנהל פרוייקט ומפקח.

מניסיוני בעבר לדעתי הפיקוח נעשה בצורה שקשה לרשות לבקר את עבודתם וברב המקרים אינה מספקת את הרשות. ולכן ביקשנו ממשכ”ל להפחית את כספי הפיקוח בשיעור של 2.5%, ופעלנו למנות מפקח מטעם המועצה באותו סכום.

 • יוסי: יש לכם הארכה בכתב ממשרד תרבות וספורט?
 • ראש המועצה: היום אחרי המליאה מתקיים סיור התנעה בשטח בנוכחות נציג המשרד לתרבות וספורט ונציגי משכ”ל, לאחר בדיקתם להתחלת עבדוה בשטח ועלייה לקרקע נקבל את האישור בכתב.
 • יוסי: המכרז של משכ”ל מכרז פאושאלי?
 • ראש המועצה : כן, כולל 1 מלש”ח פיתוח.
 • יוסי: מה אם ביקשו יותר שמגיע לפי המכרז הפאושאלי?
 • ראש המועצה: יש תכנית מפורטת ויש פיתוח שיבוצע לפי מדידה, נעבוד לפי מסגרת התקציבית.

הגדלת תב”ר מתנ”ס:

 • ראש המועצה: התב”ר השני להגדלה, תב”ר מתנ”ס מסכום 10,188,187 ₪ לסכום 12,124,681 ₪, למעשה הגדלה של 1,936,494 ₪ ממפעל הפיס

 

 • התב”רים מאושרים פה אחד
 1. בחירת נציגים לוועדות הבחינה לעובדים בכירים.
 • היועמ”ש: בתאריך 1 למאי בשנת 2021 נכנס לתוקף תיקון של פקודת העיריות לקבלת עובדים ברשויות מקומיות בקשר למכרזי כ”א, היה שינוי משמעותי לכל מה שקשור לניהול המכרזים וקליטת עובדים ברשויות, עירייות, ומוא”ז.

לפי פקודת העיריות סעיף 199 ב’ ההרכב של הוועדות לתפקידי בכירים (מהנדס, מבקר פנים, ומנהל מחלקת חינוך), הרכב הוועדה ראש הרשות, שני חברי המועצה שייבחרו על ידה אשר לפחות אחד מהם נציג סיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה, חבר המועצה שאינו חבר בוועדת ההנהלה. במקרה של המועצה במסעדה מר גדעון חסן אינו בוועדת הנהלה וצריך לבחור בעוד חבר נוסף.

בשלב זה אין לנו מנכ”ל למועצה, אבל לפי סעיף 139 לצו המועצות המקומית ניתן ובאופן זמני למנות אדם ראוי מבין עובדי המועצה הבכירים (מנהלי מחלקות).

 

 • היועמ”ש: הצעתי לראש המועצה למנות את מנהל מחלקת רווחה מר אדהם בטחיש,

חשוב למנות עובד ראוי מבין עובדי המועצה ברשות לא רק לוועדת המכרזים זה גם ועדות אחרות כמו ועדת השלושה, יש ועדות שמטבע הדברים הגזבר חבר באותם ועדות, לכן אם אנחנו ממנים את הגזבר, יוצא שממנים אותו במקום המנכ”ל והגזבר.

מדובר באופן זמני.

 • יוסי: מנסה לקחת את כל השיקולים בקשר למכרזי כ”א, ומי שמתמצא בכל מה שקשור לוועדות ומכרזים הוא מר פייסל ספדי לכן אני ממליץ על הגזבר.
 • פיסל: אני מודה לך, אבל לא מעוניין להיות חבר בוועדה.
 • ראש המועצה: משיקולים מקצועיים של היועמ”ש המליץ בפניי על מר אדהם בטחיש,

ולכן מבקש לאשר את מר אדהם בטחיש לוועדה.

 • משה: הגזבר עמוס ולא מעוניין להיות חבר בוועדה ואין עובד בכיר חוץ ממר אדהם בטחיש, מאשר הבחירה.
 • יוסי: מאחר והגזבר לא מעוניין, מאשר את בחירתו של מר אדהם בטחיש לוועדה.

 

 • החלטה: מבין חברי המועצה, מר גדעון חסן , ומר משה פרינטה נבחרו כנציגים לוועדות הבחינה למכרזי כ”א וקליטת עובדים בכירים.

מבין עובד בכיר מהמועצה נבחר מר אדהם בטחיש כחבר בוועדת הבחינה למכרזי כ”א.

 

 1. שונות ( סיור במתנ”ס, אולם ספורט).
 • ראש המועצה: בנוגע למכרז מהנדס המועצה נשלחו המועמדים למרכז הערכה ולאחר מכן נכנס וועדת בחינה.
 • יועמ”ש: בקשר למכרז מבקר פנים הוגשו כמה מועמדויות, שלחתי בקשות להשלמת מסמכים, וחלק מהמועמדים נשלח להם פסילת מועמדותם, אחד המועמדים תושב המקום שנפסל כי היה חבר מועצה ממונה לפני 5 שנים, לפי החוק חבר מועצה שלא עברו 10 שנים מאז סיום כהונתו לא יכול להתמודד לתפקיד, המועמד שלח פנייה באמצעות עו”ד, שהיות שזו וועדה ממונה ולא נבחרת לכן סעיף זה לא חל עליו לטענתו.

שלחתי את הפנייה שלו ללשכה המשפטית במשרד הפנים וממתינים לתגובת המשרד.

בינתיים יש שני מועמדים שעונים על תנאי הסף, והשלישי תלוי בתשובת משרד הפנים.

 • משה: מה לגבי מכרז מנהל חינוך?
 • יועמ”ש: התהליך לא הסתיים, הוגשה פנייה למשרד הפנים כדי לקבל תשובה בקשר לקריטריונים ועמידה בתנאי סף.
 • יוסי: יש אופציה למנות ממלא מקום למנהל חינוך ?
 • היועמ”ש: אופציה אפשרית.
 • יוסי: אני ממליץ בפניכם בכל תפקיד שלוקח זמן בתהליך המינויים לפי התקנות החדשות של משרד הפנים, למנות ממלאי מקום זמניים עד לבחירת מועמד ע”פ המכרז.
 • ראש המועצה: האופציה למנות ממלא מקום מצויינת, אך לצערי קשה מאד למצוא בתפקידים אלו ממלא מקום.

היו מספר ניסיונות למנות מהנדס, מנהל חינוך ולא צלחו.

 

 

 • הישיבה ננעלה בשעה 11:00

 

בכבוד רב,

ד”ר מתי אבני, עו”ד

ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *