الرئيسية / قسم الترخيص - רישוי עסקים / מחלקת רישוי עסקים – מידע כללי 2023

מחלקת רישוי עסקים – מידע כללי 2023


2023-03-20

תוכן העניינים

פרק תאור עמוד
פרק א’ הדרכה והכוונה ראשונית
פרק ב’ מידע מקדמי
פרק ג’ מי יכול לבקש חוות דעת?
פרק ד’ היתרונות הנלווים להוצאת רישיון עסק .
פרק ה’ חוק רישוי עסקי מהו?
פרק ו’ הגדרות
פרק ז’ צו רישוי עסקים
פרק ח’ סוגי רישיונות
פרק ט’ המפרט האחיד הרשותי
פרק י’ הרפורמה ברישוי עסקים
פרק יא’ השינויים העיקריים בעקבות התיקון לחוק 34 
פרק יב’ העסקים פטורי רישוי

 

 —

 

 1. הדרכה והכוונה ראשונית

בטרם פתיחת העסק או בטרם ביצוע התחייבות ארוכת טווח כגון חתימת חוזה שכירות, חשוב לבדוק מספר נושאים שיוכלו לחסוך לך זמן יקר ומשאבים רבים.

חשוב לבצע בירור ראשוני לגבי הנושאים הבאים:

 • מה מתקיים כרגע בכתובת הרצויה לפתיחת העסק (מדיניות עירונית או תב”ע).
 • מה מותר ומה אסור לפתוח במקום – בפרט הצורך בהיתר לשימוש חורג בנכס.

מהו רישיון עסק?

על פי חוק רישוי עסקים תשכ”ח 1968, כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו. רישיון לניהול עסק הינו האישור הרשמי הניתן על ידי הרשות המקומית לבעלים של עסק שיפתח וינוהל בהתאם לתנאים, לחוקים, לתקנות ולצווים הקיימים מכוח חוק רישוי עסקים.

רישיון העסק נועד להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק על פי מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.

רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ”ג – 2013, חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו. רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.

למה חשוב להוציא רישיון עסק?

 —

 

 1. מידע מקדמי

מידע מקדמי הוא מתן חוות דעת מטעם המועצה המקומית /מחלקת רישוי וקידום עסקים לפונה המבקש/ת לדעת אם המקום בו מתוכנן לפתוח עסק יתאים לשמש כעסק, בהתאם לחוק ולתקנות.

חוות הדעת נועדה לסייע בקבלת החלטות ולשם מניעת מצב של הוצאת כספים מיותרת, בלא יכולת לממש את פתיחת העסק.

אין מדובר בתהליך אישור לרישיון אלא בבדיקה מקדמית לגבי אפשרות התאמת העסק המבוקש מבחינת המידע שניתן כולל חו”ד לעניין שימושים מותרים עפ”י תב”ע וע״פי היתר בנייה, מצב משפטי מפורט (נוכחי והיסטורי) של מיקום העסק לייעוד המבוקש.

 —

 

 1. מי יכול לבקש חוות דעת?

כל אדם/ חברה המעוניין/ת בחוות הדעת לצורך תכנון עתידי של העסק.

הרשות מציעה 2 אפשרויות:

. מידע מקדמי – ללא תשלום.2

. חוות דעת מקדמית – כרוכה בתשלום.

מידע מקדמי – מה הוא כולל?

 1. הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים.
 2. מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות – על פי סוג העסק ומיקומו
 3. חוקים ותקנות רלוונטיים שהעסק יהיה חייב לעמוד בהם
 4. הצורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק או שינוי ל- “שימוש חורג” על פי חוק התכנון והבנייה
 5. פרטים על גורמים ונותני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק
 6. מסמכים נדרשים להגשת הבקשה: תוכנית עסק, מפה מצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.

חוות דעת מקדמית כוללת את כל הסעיפים המתוארים במידע מקדמי ובנוסף

 1. חוו”ד לעניין שימושים מותרים על פי תב”ע ועל פי היתר בנייה
 2. מצב משפטי מפורט (נוכחי + היסטורי) של מיקום העסק.

*את המידע ניתן רק על ידי הגשת בקשה ותוכניות בהתאם לחוק על פי חוק רישוי עסקים.

 

תהליך קבלת חוות דעת מקדמית

 1. הגשת טופס בקשה לחוות דעת מקדמית. הטופס נכלל בתוספת השנייה לתקנות רישוי עסקים התשס”א2000.
 2. קבלת הבקשה ובדיקה על ידי אנשי המקצוע של הרשות
 3. קבלת המידע בכתב בתוך – 30 יום מיום הגשת הבקשה.

*יש לצרף לבקשה תוכנית עסק + תרשים סביבה + מפה מצבית.

*יש לצרף לבקשה את קבלה על תשלום של חוות דעת מקדמית.

*שימו לב: לקבלת מידע מקדמי מגורמי רישוי שאינם עירוניים (משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה וכו’) יש לפנות לגורמים אלו באופן ישר.

שאלות ותשובות

האם הגשת אוכל מוכן ללא הכנתו במקום נחשב לבית אוכל?

כן, בית אוכל הוא כל מקום שמכין ו/או מגיש מזון לצריכה במקום, יש להדגיש שבית אוכל חייב ברישיון עסק ורישיון יצרן.

אם מדובר במזון המסופק לעסק ע”י קייטרינג, נדרש לעסק בנוסף לרישיון עסק גם רישיון יצרן.

*חל איסור הכנת מזון בבית.

האם משפחתון טעון רישוי עסק? האם גן ילדים טעון רישיון עסק?

לא, משפחתון וגן ילדים אינם עסק טעון רישוי על פי חוק רישוי עסקים.

האם עסק החלפת כספים (ציינג’) טעון רישיון עסק?

לא, עסק החלפת כספים אינו טעון רישיון עסק.

האם מכון ובו מכונות שיזוף חשמליות או בהתזה נדרש לרישיון עסק?

כן, לפי פריט 1.4 א’ בצו רישוי עסקים.

האם מחסן בשטח 30-40 מ”ר לאחסון יין בלבד נדרש לרישיון עסק?

כן, כל מחסן המאחסן מזון, משקאות או חומרי גלם, לרבות מחסן יין, ללא קשר לגודלו של המחסן, טעון ברישיון לניהול עסק. אחסנת מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם.

 האם מרפאת שיניים בדירה פרטית הינה עסק טעון רישוי? האם עסק המקיים הרצאות וסדנאות נדרש ברישיון עסק?

מרפאת שיניים אינה טעונה ברישיון עסק, עסק המקיים חוגים והרצאות אינו נדרש ברישיון עסק  – אך יש לקחת בחשבון שאם מדובר בעסק הממוקם בדירת מגורים, הוא טעון היתר שימוש חורג על פי חוק תכנון ובנייה.

האם לכל עסק נדרשת תכנית חתומה ע”י מהנדס מורשה?

כן, לפי תקנות רישוי עסקים כל עסק חייב להגיש תכנית חתומה ע”י בעל/ת מקצוע מוסמך/ת כהגדרתו/ה בתקנות רישוי עסקים, הוראות כלליות (מהנדס / הנדסאי / אדריכל / מורשה חתימת כהגדרתו בפנקס האדריכלים).

האם הצבת מכונות שתייה וחטיפים אוטומטית בתוך שטח בית ספר נדרש ברישיון עסק?

לא, הצבת מכונות שתיה אוטומטיות ומכונות חטיפים בתוך שטח בית הספר אינה נדרשת ברישיון עסק. הצבת מכונות מסוג זה נדרשת לאישור הנהלת בית הספר.

 —

 

 1. היתרונות הנלווים להוצאת רישיון עסק .

האם הסיבות להוצאת רישיון עסק הינן פורמליות וחוקיות בלבד?

כלומר, האם צריך להוציא את הרישיון משום שכך החוק קובע, או שיש לכך סיבות נוספות?

עצם עמידתו של עסק בתקנות הדרושות והוצאת רישיון עסק כחוק – מביאים לידי ביטוי את אחריותם של בעלי העסקים הן מבחינת שמירה על הסדר הציבורי והן מבחינת שמירה על התושבים.

חשוב לזכור , רישיון העסק בעצם שומר על כל אחד ואחת מאתנו.

בכל עסק יש אחריות ציבורית כלשהי. לדוגמא – עסק שעושה שימוש במזון, בין אם מדובר בהכנה במקום / הגשה ו/או משלוחים, באחריות העסק לשמור על נהלי עבודה תקינים על מנת למנוע זיהומים שעלולים להיות מסוכנים לבריאות הציבור.

דוגמאות נוספות

 -אולמות אירועים – האם כמות הקהל שנמצא בשטח נתון תקינה?

האם הקומה העליונה של האולם תעמוד בעומס של הקהל?

 האם חלילה במקרה של שריפה ישנה יציאת חירום תקינה?

 התהליך מול גורמי הרישוי השונים והבנת הדרישות הרלוונטיות לקבלת רישיון עסק, נועדו לשמור על בריאות הציבור, אך גם עליכם/ן – בעלי/ות העסקים.

 —

 

 1. חוק רישוי עסקים מהו?

חוק רישוי עסקים התשכ”ח – 1968 הינו חוק מדינה אשר קובע את חובת הרישוי על סוגי עסקים מסוימים. לחוק 7 מטרות עיקריות ואלו הן:

 1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים (המשרד לאיכות הסביבה).
 2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני התפרצות ושוד (המשטרה).
 3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק וסביבתו (משרד העבודה).
 4. מניעת סכנות מפני מחלות שמקורן בבעלי חיים ומניעת זיהום של מקורות מים בחומרי הדברה בדשנים או בתרופות (משרד החקלאות).
 5. בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים (משרד הבריאות).
 6. קיום הדינים לשירותי כבאות.
 7. שמירת הדינים הנוגעים לתכנון ובניה .

לצד כל אחת מ – 7 המטרות הראשונות שלעיל מצוין שם של משרד ממשלתי אשר מוגדר ע”פ החוק כנותן אישור.

שבעת משרדי הנ”ל שותפים לתהליך הרישוי, כל אחד בתחומו.

כאשר סוג העסק המבוקש נוגע לאחד או יותר מנותני האישור, לדוגמא – עסק של “משקאות משכרים מקום לצריכתם” נותני האישורים לגביו הם גם המשטרה וגם משרד הבריאות.

 

 —

 

 1. הגדרות

עסק: כל עסק החייב ברישיון על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג – 2013.

בעל עסק: בעלים, מנהל/ת או מפעיל/ת העסק .

המועצה, רשות הרישוי: המועצה מקומית מסעדה ,משמשת כרשות הרישוי לעסקים בתחומה.

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע”ג – 2013:

בצו זה נמנים 10 סוגי עיסוקים המחויבים ברישיון עסק וכן נותני האישור לכל סוג עסק על פי אופיו.

נותני האישור: שרים מן המנויים בסעיף 1׳ (ב) לחוק לעניין עסק שקביעתו טעון רישוי, אליהם מופנית הבקשה לרישיון עסק על פי סיווג העסק בצו רישוי עסקים. נותני האישור כוללים את מהנדס הוועדה לתכנון ובנייה, רשות הכבאות, המשרד להגנת הסביבה ו/או איגוד ערים, משרד הכלכלה (בטיחות בעבודה), משרד החקלאות ומשרד הבריאות.

זכות כניסה: החוק מאפשר לכל גורמי ונותני האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו כל הוראות החוק.   חובתו של העסק להתיר כניסה של גורמים אלו.

רישיון עסק: עסק טעון רישוי עפ”י החוק מחויב ברישיון מטעם הרשות המקומית, הרישיון הוא אישי וייחודי לבעל/ת העסק, למקום ולסוג העסק.

ביטול רישיון: הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור אם העסק חורג מתנאי הרישיון.

 עונשין: ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית, העסק צפוי לצו סגירה מנהלית ובעליו צפוי/ה להיתבע לדין, לקנסות גבוהים ולהטלת עונשי מאסר. 

 —

 

 1. צו רישוי עסקים

לכל קבוצת עיסוק ישנה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי וליד כל עסק מסומנים הגורמים הנדרשים לאשר את העסק לפני מתן הרישיון.

סך הכול ישנם כ-200 סוגי עסקים החייבים רישוי, ביניהם: מסעדות, אטליזים, בתי קפה, מזנונים מאפיות, קיוסקים, בתי מלאכה, מפעלים מכל מיני סוגים, ייצור וממכר מוצרי מזון, רוכלות, מוסכים, מחסנים למיניהם ועוד.

בצו רישוי עסקים מחולקים העסקים ל-10 תחומי עיסוק כדלהלן:

קבוצה 1: בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

קבוצה 2: דלק ואנרגיה

קבוצה 3: חקלאות ובעלי חיים●

קבוצה 4: מזון●

קבוצה 5: מים ופסולת●

קבוצה 6: מסחר ושונות●

קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט●

קבוצה 8: רכב ותעבורה●

קבוצה 9: שירותי שמירה ואבטחה●

קבוצה 10: תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים 

 —

 

 1. סוגי רישיונות

רישיון עסק נועד להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ”י החוק, באישור כל הגורמים המקצועיים הקבועים בחוק וזאת לטובת שלום הציבור ובעלי העסק.

רישיון לצמיתות

רישיון שהינו בתוקף מיום הוצאתו כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי.

*לאחר תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, בוטלו ״רישיונות לצמיתות״ ותוקף רישיון העסק השתנה ע”פ צו רישוי עסקים.

 רישיון תקופתי

רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת/ שלוש שנים / חמש שנים – והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם יתקיים הליך חידוש רישוי מחדש בתום תקופת תוקפו של הרישיון. זאת בהתאם לתקנות רישוי עסקים {(הוראות כלליות), תשס”א-2000, התוספת הראשונה}.

שימו לב ניתנה הקלה בתוקף רישיון שניתן לעסק בעל היתר לשימוש חורג על פי התיקון לחוק 34 רשות הרישוי תנפיק לעסק בעל היתר לשימוש חורג רישיון על פי התוקף הרשום בצו רישוי עסקים ולא על פי ההיתר לשימוש חורג בתנאי שבעל העסק מתחייב שיפעל לחידוש השימוש החורג לפני.

היתר זמני

ניתן לתת במצטבר היתרים זמניים עד לשנתיים במקום עד לשנה בכפוף להוראות החוק.

רישיון זמני

 רישיון שניתן לעסק שהוא זמני מטבעו – תוקף הרישיון הינו פחות משנה. הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע ברישיון לצמיתות ומרישיון תקופתי, ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת.

 רישיון זמני מטבעו

רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו, כמו אירוע חד-פעמי, לדוגמא קרקס וכיוצא באלה, תוקפו של הרישיון נקבע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס”א- 2000 והוא משתנה מעת לעת.

כפל רישיון

כפל רישיון ניתן לעסק המצהיר שהרישיון שהיה ברשותו ועדיין בתוקף – אבד או נפגם (נשרף/נרטב וכדומה). הנפקת כפל רישיון כרוכה בתשלום של מחצית מאגרת הרישוי.

 —

 

 1. המפרט האחיד הרשותי

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפרסמת בזאת רשות הרישוי של מועצה מקומית מסעדה את “המפרט האחיד הרשותי “.

המפרט האחיד הרשותי מפרט את האזורים המותרים להקמת סוגי עסק שונים, את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי.

המפרט האחיד הרשותי מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים התשכ”ח 1968 (להלן “חוק רישוי עסקים”), בהתייחס לכל סוגי עסקים המפורטים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי (התשע”ג – 2013).

יובהר כי על כל עסק חלות גם הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים, להלן– “נותני האישור” (המשרד להגנת הסביבה, המשרד לביטחון פנים- משטרה, הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות) המפורסמות באתר ממשל זמין (להלן: המפרט האחיד הארצי אליו מתווסף המפרט האחיד הרשותי).

הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלוקות כל המפרט האחיד:

המפרט האחיד של מועצה מקומית מסעדה  מורכב מ-2 חלקים:

“דרישות כלליות מעסקים”  ו- “דרישות פרטניות מעסקים”.

בעל/ת עסק, בבואך לקרוא את המפרט האחיד עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים שלהלן:

שלב 1

קיום דרישות כל נותני האישור הרלוונטיים לפריט העיסוק / סוג העסק המסוים המופיעים באתר ממשל זמין והמהווים את המפרט האחיד הארצי.

שלב 2

קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של המועצה מקומית מסעדה בפרק – “דרישות כלליות מעסקים”. יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה “דרישות פרטניות מעסקים” הנן חלק מחייב ובלתי נפרד מהמפרט ועל בעל/ת העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלוונטיות לעסק.

שלב 3

קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד הרשותי  של המועצה מקומית מסעדה , בפרט “דרישות כלליות פרטניות”. באחריות בעל/ת העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה תחת קבוצת העיסוק הרלוונטית לעסק, ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת פריט זה.

 

 —

 

 1. הרפורמה ברישוי עסקים

גולת הכותרת של הרפורמה בשנת 2012 הייתה ההבנה שכדי לייצר לבעלי/ות העסקים ודאות, שקיפות ונגישות לדרישות החלות עליהם/ן, יש לפרסם מפרטים אחידים.

כלומר, רפורמה זו הדגישה את התכנים: אילו דרישות חלות על העסק (פרסום המפרטים), האם הן סבירות), הערות הציבור על המפרטים (האם יש סנכרון בין הדרישות של המשרדים השונים? כפל דרישות? דרישות סותרות?) ועוד.

עקב כך, בשנים האחרונות חלה רפורמה ברישוי עסקים, בניסיון להקל על העסקים הלכודים ברשת הבירוקרטית ולאפשר לבעלי העסק לצפות מראש למה הם נדרשים (ואת העלויות הכרוכות בכך) כדי להסדיר את רישיון העסק.

הרפורמה כוללת הוצאת מפרטים אחידים: רשימת דרישות קבועה לכל סוג עסק ברמה הארצית.

עד היום אושרו רק 60 מפרטים אחידים מתוך מעל ל-200 פריטי רישוי עסקים המנויים בצו.

עיקרי הרפורמה

 • יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישורים, אשר מפורסם באתר משרד הפנים “בממשל[1] זמין”.
 • המפרט הרשותי יאפשר למעוניינים/ות בהקמת עסק לדעת מראש מה נדרש מהם ומונע מצב של חוסר אחידות. הנגשת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשויות הרישוי המקומיות (עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות) מסוגי עסקים מסוימים לאתר האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסקים מסוגם.
 • תנאים נוספים שיקבעו לבעלי עסקים יחולו לאחר שלוש שנים מיום פרסום המפרט או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מבניהם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה על העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות, על מנת להבטיח את מטרות הרישוי.

 

השגה

אפשרות הגשת בקשה להשגה לגורם המוסמך ברשות בעניין של תנאי שהוצב לבעל/ת עסק ו/או רישיון ו/או על סירוב למתן רישיון עסק, ו/או שלילת רישיון עסק (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחוק).

 

היתר מזורז

היתר זה הינו רישוי תוך פרק זמן קצר למספר מוגבל של עסקים (בהתאם לצו רישוי עסקים תשע”ג- 2013) רישיון זה יינתן לבעלי עסקים עוד טרם קבלת כל האישורים מנותני האישורים.

תוקף ההיתר הזמני יהיה לשנה.

באילו מקרים לא יקבל בעל העסק היתר מזורז?  סייגים למתן היתר מזורז סעיף 6 א׳ 2 לחוק

הרפורמה ברישוי מאפשרת קבלת היתר מזורז לבעלי עסקים המוגדרים על ידי מחלקת הרישוי כעסקים בעלי רמת סיכון נמוכה (שיש להם הליך רישוי פשוט).

היתר מסוג זה יתאפשר בדרך כלל תוך – 21 ימי עד – 28 ימי עבודה ממועד הגשתה של הבקשה על ידי בעל העסק.

 

אילו שינויים נוספים הביאה עמה הרפורמה?-

 • עדכון צו רישוי עסקים הקובע את העסקים טעוני הרישוי.
 • הארכת תקופת הרישוי לסוגי עסקים רבים.

–       –   קיצור תקופת הרישוי במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת.-

 • ביטול הצורך ברישיון לחלק מהעסקים.-
 • ביטול הצורך בחלק מנותני האישור.

תיקון לחוק 34 – רישוי עסקים דיפרנציאלי – שלב ב’ של הרפורמה

הרפורמה הנוכחית ברישוי עסקים, הקרויה בשם “רישוי עסקים דיפרנציאלי”, היא תוצאה של תהליך ארוך שבו המדינה החליטה שיש ליצור איזון בריא בין המטרות של חוק רישוי עסקים – שמירה על הציבור מפני נזקים בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים וכדומה, לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים.

 רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי מדגישה את התהליך עצמו ופחות את תוכן הדרישות:

לוחות הזמנים של התהליך, פירוט השלבים מהם מורכב התהליך, החסמים שבו וההתאמה שלו לסוגי העסקים השונים.

תכליתה של הרפורמה הנוכחית היא לשפר ולייעל את תהליך הרישוי.

בהקשר לרפורמת הרישוי הדיפרנציאלי – יש לומר תהליכי רישוי ברבים, משום שהרפורמה מגדירה תהליכי רישוי שונים המותאמים לסוגי העסקים השונים ומכאן שמה – “רישוי עסקים דיפרנציאלי” . 

תהליכי הרישוי מתייחסים גם אל “פירוקו לגורמים” של תהליך רישוי העסק למספר תתי – תהליכים והתייחסות פרטנית לכל אחד מהם, תוך טיפול נקודתי באותם חסמים שמופו בעבודה שקדמה לרפורמה.

שיפור וייעול של כל אחד מהתהליכים בנפרד, כגון: הוצאת רישיון חדש, חידוש רישיון, היתר זמני, היתר מזורז ועוד, גרמו לתהליך הגדול להיות מיטבי ומותאם לסוגי העסקים השונים.

 —

 

 1. השינויים העיקריים בעקבות התיקון לחוק 34

הסדרת תהליך הרישוי היא כאמור, גולת הכותרת של הרפורמה הנוכחית. הסדרה זו תקל על עסקים לקבל רישיון ותקצר לבעלי/ות העסקים את הדרך לקבלת רישיון.

בהתאם לרפורמה נוצרו 4 מסלולי רישוי המותאמים לרמת מורכבות העסק ודרגת הסיכון שבו. מסלולים אלו יאפשרו לרשות הרישוי התנהלות מותאמת ונפרדת לכל סוג עיסוק וייקצרו משמעותית את תהליך הרישוי לפי סוגי העיסוק המוגדרים בסיכון נמוך ובינוני.

התיקון לחוק מאפשר לבעלי העסקים לקבל אחריות על העסק ומרחיב מאוד את השימוש בתצהירים במקום אישור של נותני אישור ומאפשר לבעל העסק לעמוד בסייגים לקבל היתר מזורז או רישיון בזמן קצר יחסית, עוד לפני שהעסק נפתח בפועל.

מסלול רישיון על בסיס תצהיר – קבלת רישיון עסק תוך 21 יום

מיועד לסוגי עיסוק פשוטים כדוגמת מספרה, קיוסק מכולת וכדומה בתנאי שסוג העסק מסווג בצו במסלול רישיון על בסיס תצהיר, העסק טרם נפתח , פורסם לגביו מפרט אחיד ולא מתקיימים בו הסייגים המנויים בסעיפים 6א2 לחוק רישוי עסקים ו-2א’ לצו, במסלול זה לאחר הגשת כל התצהירים והמסמכים על פי חוק ובדיקת רשות הרישוי בעל העסק יוכל לפתוח את העסק ולקבל רישיון עסק.

מסלול היתר מזורז א’

הוצאת היתר ל-180 יום תוך 21 יום מיועד לסוגי העסקים בעלי מורכבות בינונית כדוגמת מכון יופי, מוצרי עישון לסוגיהם ,אחסון  חומרי חיטוי , מעבדת שיניים, ועוד בתנאי שסוג העסק מסווג בצו במסלול היתר מזורז א, העסק טרם נפתח, פורסם לגביו מפרט אחיד ולא מתקיימים בו הסייגים המנויים בסעיפים 62א ו-2א לצו. לאחר הגשת התצהירים וקבלת אישור הרשות בעל העסק מקבל היתר מזורז למשך 180 ימם . במהלך זמן זה בו העסק נפתל לפעילות נותני האישור מגיעים לבדיקה ובמידה והעסק עומד בכל הדרישות מונפק רישיון עסק על פי התוקף בצו רישוי עסקים.

מסלול היתר מזורז ב’

הוצאת היתר ל-180 יום תוך 49 יום מיועד לסוגי העסקים בעלי מורכבות בינונית מוגברת  כדוגמת: בית מלון , מכון כושר ,בית מרקחת ,מסעדה מעל 50 איש  ועוד..  בתנאי שסוג העסק מסווג בצו במסלול היתר מזורז ב’,  העסק טרם נפתח ,פורסם לגביו מפרט אחיד ולא מתקיימים בו הסייגים המנויים בסעיפים 6 א 2  לחוק רישוי עסקים. במסלול זה ניתן פרק זמן של 49 לנותני האישור להגיב לבקשה בטרם יינתן לעסק היתר מזורז ל-180 יום . עם קבלת אישורם של נותני האישור או בהיעדר תשובה מצדם במהלך תקופת הדיקה, יונפק היתר מזורז ל-180 ימים ובעל העסק יכול לפתוח את העסק  . במהלך תקופת ההיתר המזורז (180 יום) רשות הרישוי תפעל מול נותני האישור ובמידה והעסק יעמוד בדרישות ויתקבלו כל האישורים יונפק רישיון עסק לפי התוקף בצו רישוי עסקים.

מסלול רגיל להוצאת רישיון

מיועד לסוגי עסקים בעלי מורכבות גבוהה, רישיון עסק יונפק רק לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים מנותני האישור הקבועים בצו רישוי עסקים.

 הקלות בהליך חידוש רישיון עסק

תהליך אחיד לחידוש רישיון בכל סוגי העסקים, בעקבות התיקון לחוק חידוש הרישיונות לעסקים יתבצעו באופן דיפרנציאלי , בהתאם לסווג המסלולים המקוצרים בצו גם אם טרם פורסם מפרט אחיד לסוג העסק המבוקש, רשות הרישוי יוזמת את הליך החידוש 120 ימים לפני תום תקופת הרישיון ותפנה לבעל העסק לשם חתימה על התצהירים ,כל ההליך מתנהל ע”י  רשות הרישוי תוך צמצום הבירוקרטיה לבעלי העסקים.

 חידוש במסלול רישיון על יסוד תצהיר

בעל העסק יידרש בעת חידוש הרישיון להגיש הצהרות שלא חלו שינויים בעסק מתנאי הרישיון הקודם, בעניין עמידה בדיני תכנון ובנייה ובהעדר סייגים המונעים את השימוש בהליך מקוצר. הרישיון יחודש אוטומטית אך ורק על סמך תצהיר בעל העסק ללא בדיקה של נותני האישור.

חידוש במסלול רגיל והיתר מזורז א+ב

בעל העסק חותם על ההצהרות הנדרשות ורשות הרישוי מודיע לנותני האישור על הגשת ההצהרות. נותני האישור יודיעו לרשות הרישוי תוך 45 ימים על אישור חידוש הרישיון/סירוב לחידוש או על תנאים מוקדמים לקבלת אישור.60

ימים מהגשת ההצהרות ע”י בעל העסק רשות הרישוי חייבת להחליט באם להנפיק רישיון עסק ,לסרב תוך פירוט הנימוקים או להודיע לבעל העסק על התנאים המוקדמים שיש למלא.

 1. פיקוח ואכיפה הם הכלים הנוספים שמקנה לנו הרפורמה, הן מבחינת סמכויות מפקחים והן מבחינת אמצעי אכיפה וענישה מול בעלי עסקים אשר אינם פועלים על פי החוק. הכלל הוא שגורמי האישור מקלים על התהליך, נותנים אמון בבעלי העסקים, מתבססים על תצהירים    והצהרות, אך מנגד מפעילים את אמצעי האכיפה כנגד מי שינצל את הרפורמה הזו חלילה    לרעה.
 2. תכנון, בנייה ונגישות – רכיבים אלו מופו כרכיבי חסם לקבלת רישיון כמעט בכל סוגי העסקים טעוני הרישוי. לפיכך הם הצריכו התייחסות מיוחדת ברפורמה, ואכן קיבלו זאת. הרפורמה מגדירה מהו טווח שיקול הדעת של המהנדס לתת רישיון גם במקרים של הפרות בנייה שאינן מוגדרות כמהותיות, ובנוסף, יוצרת דיפרנציאליות בין סוגי עסקים שונים המצריכים אישור נגישות.

 —

 

12. עסקים פטורי רישוי

עסקים פטורים מרישוי עסק

קיימים עסקים הפטורים מקבלת רישיון עסק, לדוגמא:

משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו – עורכי דין, רואי חשבון, אדריכלים ועוד. כמו כן, גם מרפאות מסוגים שונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים וכו’ – פטורים מרישיון עסק.

ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, ביניהם: מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים (מתחת ל-800 מ״ר).

*הרשימה הנ”ל הינה כללית, על מנת לוודא באופן מוחלט כי העסק המדובר פטור מחובת רישוי יש ליצור קשר עם מחלקת רישוי וקידום עסקים.

  

 

 

בכבוד רב

בשאר אבראהים

מנהל מחלקת רישוי עסקים

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *