الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2018 ישיבות 2018 / פרוטוקול ישיבת מליאה שמן המניין מספר 8/2018

פרוטוקול ישיבת מליאה שמן המניין מספר 8/2018

נוכחים:

 • מר יוסף ברון –     ראש המועצה
 • גב’ ברכה כהן –     חברת מועצה
 • מר רונן סגל –      חבר מועצה
 • עו”ד מרון כליפה –      חבר מועצה
 • מר פיסל ספדי –      גזבר המועצה
 • מר היית’ם ח’אטר – מהנדס המועצה
 • עו”ד נג’יב מדאח – יועמ”ש המועצה
 • גב’ מיכל חזן – מנהלת לשכת ראש המועצה 

לא נוכחים:

 • עו”ד עזאת קיש –      מבקר המועצה

 

 

הישיבה התקיימה ביום ג’, 14.8.2018  בשעה 11:00 בלשכת ראש המועצה.

 

דבר ראש המועצה:
ראש המועצה מברך את הנוכחים ומציין כי ישמח לראות נוכחות כל חברי המועצה בישיבות המועצה. הצגת רו”ח זיצר והצגת המשתתפים.

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס’ 7.2018 מיום 4.7.2018.
  דיון בנושאים חשובים שעלו בישיבה הקודמת:
  עיקולים
  גזבר המועצה מעדכן שהתחילו בעיקולי בנקים. לגבי מעקלים – קיבלנו הצעות מחיר לביצוע הפעולות ומקווים שבימים הקרובים יהיה זכיין.
  חשמל
  ראש המועצה מעדכן כי קבענו נוהל חשמל והתקיימה ישיבה עם עובד החשמל, אנואר ורוכזו את כל בקשות החדשות. היו כ 40-50 בקשות ממתינות לחיבורים רגילים והקבלן קיבל אור ירוק לביצוע.
  הבעייתיות היא בנושא התשתיות. נבחרו שני אתרים שיושקעו בהם כ- 70 אלף ₪. אתרים אלה ייתנו מענה גם לבקשות עתידיות שיגיעו.
  ראש המועצה מבקש לקבל מחשמלאי המועצה טבלה מסודרת של כל הבקשות הקיימות ע”פ הקריטריונים שנקבעו.
  הפעלת המתנ”ס – עלתה הסוגיה להפעלת המתנ”ס

  עדיין לא הוכרעה מנהלת הלשכה מעדכנת בחומר שהתקבל מהחברה למתנסים.
  ראש המועצה מבקש לרכז בטבלה מסודרת – יתרונות מול חסרונות – דוגמת סל תקציב. מינימום השקעה ראשונית וכד’. המועצה הנוכחית תיתן את הצעתה בנושא וההחלטה תתקבל ע”י המועצה הבאה.
  פרוטוקול קודם אושר
 2. סקירה של הדו”ח הכספי לשנת 2017 – ע”י רו”ח יעקב זיצר.
  רו”ח זיצר מברך את הנוכחיםומבצע סקירת הנתונים העיקריים של הדו”ח:
  חשוב לציין כי ברשויות מקומיות יש 4 רבעונים ודוח שנתי (בשונה מעסקים). לעיתים יש שוני בין הדו”ח השנתי לרבעוני (בד”כ השוני אינו גדול).
  התבצעה סקירה של הדו”ח השנתי וסקירה של הדו”ח הרבעוני (מרץ 2018) שהוא המעודכן יותר.
  רו”ח זיצר מעדכן את גזבר המועצה שיש לעשות דיון על הדוח המפורט ואם אין וועדת ביקורת צריך להביא את הנושא לישיבת מועצה.
  בדו”ח מרץ 2018 – עלתה סוגית השכר – סוכם שגזבר המועצה יבדוק את הנושא.
  גבייה – בשוטף גבינו 667,000 ₪ אבל החיוב הוא יותר גדול. התקיים דיון בסוגיית הגביה. הגביה מאוד נמוכה וחייבים לבצע עבודה מהירה בנושא.
  רו”ח זיצר מבקש לציין בפרוטוקול שיש להגיש דוח גבייה מתוקן. הגביה מאוד נמוכה, יש לבקש ממחלקת הגביה מאזן גביה תקופתי נכון.
  גזבר המועצה – מסביר את המצב הנוכחי, את ההתייחסות הנוכחית של התושבים לנושא הגביה.
  כרגע יוצאים למכרז של מערכות מחשוב ואוטומציה.
  רוח חשבון זיצר מבקש לציין שמאזן הגביה אינו משקף את המציאות יש לבקש מהגזבר להכין מאזן גביה לתאריך ל30.6.2018. מאחר ובתאריך זה אין את החתכים.
  רוב הארנונה המשולמת היא ארנונה מגורים, כמעט ואין ארנונה מעסקים.
  מבחינת שכר כולל – תוקצב 11 מיליון ₪ כאשר מתוכם 1.5 מיליון ₪ גמלאים.
  לאחר הסבר וסקירת סעיפי הדוח ביקש ראש המועצה מרו”ח זיצר להדגיש את הדברים החשובים העולים מן הדו”ח על מנת שנוכל להבין בשפה ברורה יותר מה הדגשים ועל מה לשים דגש.
  מן הדו”ח עולים ארבעה נושאים דומיננטיים:
  א. הרשות נשענת, במידה רבה מאוד, בשירותים שנותנת לתושביה,  על הממשלה ופחות על ההכנסות העצמיות. ללא התייחסות לחשמל ומים מאחר וזה שירות שקונים אותו . אנו יכולים לראות שהמימד הכספי הכבד שעליו נשענת הרשות המקומית היא הממשלה.
  רונן מבקש לדעת – האם אחוז הגביה שונה בין תושבים ועסקים?
  רו”ח זיצר – הפוטנציאל המלא לגביה הוא 4 מיליון ₪. 2.5 מיליון ₪ מתושבים ו- 1.5 מיליון ₪ מעסקים. והשאלה היא כמה גביה יש מתושבים וכמה מעסקים כאשר לוקחים בחשבון את שיעורי ההנחות הגבוהות שניתנות ברשות. כרגע אין תוכנה מתאימה שנותנת לנו את הנתונים הללו.

  ב. אנחנו משקיעים בנושא החינוך לא מעט כסף. הרשות מתוקצבת 8.1 מיליון ₪ בשנתי. כאשר יש מאה אלף ₪ הכנסות עצמיות (שנתי), כלומר ההורים כמעט ולא משלמים כלום.  בכל הרבעון הראשון רואים הכנסות של 5,000 ₪ בלבד. כלומר, גם לא את החלק היחסי. כאשר הרבעון הראשון אמור להיות עתיר השתתפות עצמית מאחר ומדובר בפתיחת שנת לימודים.
  כלומר – הסכום השנתי המתוקצב הוא שמונה מיליון ₪ כאשר המדינה נותנת 6 מיליון ₪ וההורים 100,000 ₪ והרשות – 2 מיליון ₪. מתוך כך המסקנה היא
  שהתושבים, בארנונה, לא מכסים את עלות החינוך והרווחה בהשתתפות של הרשות המקומית.
  דובר גם על נושא הרווחה – שם התקציב הוא 4.4 מיליון ₪, אין כמעט הכנסות ומקבלים מהממשלה 3.2. מיליון ₪ .
  גזבר המועצה מדגיש כי בחינוך ההורים משלמים רק אגרת תאונות אישיות.

  ג.  לרשות אין גירעונות נצברים בתקציב הרגיל ולכן גם אין לה תעוקת התחייבות לבנקים באופן שוטף ולספקים זכאים.

  ד. מבחינת התחייבות – הרשות משלמת בזמן ולא נמצאת במצב בעייתי מבחינה תזרימית, אלא מתקיימת התנהלות טובה באופן השוטף.

  רו”ח זיצר מתייחס לנושא הרווחה – משרד הרווחה נתן עד עכשיו 656 אלף שח וביצענו הרבה יותר – 1,171,000 ₪ .
  ראש המועצה מציין שפעילות הרווחה בכפר היא גדולה.
  מדובר ברשות מקומית עם היקף תקציב לא גבוה שנושאי רווחה וחינוך תופסים נתח משמעותי.
  ראש המועצה מדגיש את חשיבות של השתתפות התושבים ותשלומי ארנונה מאחר והמועצה בעצם ממנת את כל הפעילויות של חינוך ורווחה ללא השתתפות מהתושבים.
  ראש המועצה על גזבר המועצה צריך לדאוג לדו”ח גביה / מאזן גביה  מעודכן על מנת שנדע את המספרים הנכונים.

 3. אירוע בימות פיס
  ראש המועצה מעדכן כי לפני כחודש קיימה המועצה אירוע מאוד מוצלח של בימות פיס. לפי ההערכות השתתפו כ- 3500 אנשים כולל תושבים מכפרים שכנים. רוב האירוע היה במימון של מפעל הפיס. רצינו לשחזר הצלחה זו בפסטיבל לקראת החג אך בגלל הטבח של הדרוזים בסוריה ביקשו השייחים לא לקיים אירועים מיוחדים עד אחרי החג ולכן בוטל האירוע שתוכנן לחודש אוגוסט. את הפסטיבל הבא נבצע באמצעות מפיק חיצוני.
 4. וועדת היגוי מס’ 2 – דיווח
  לפני כשבועיים התקיימה וועדת המשך לוועדת ההיגוי.
  מהנדס המועצה מעדכן שהבעיה העיקרית הייתה עם רשות הטבע והגנים בנושא העתקת עצים. לא נקבל את כל הקרקע שדרשנו.
  רונן סגל מציין שבמידה ונקבל פחות מהשטח שדרשנו אז נחלק מגרשים קטנים ולא גדולים וכך נוכל להראות שמנצלים את הקרקע כראוי.
  מהנדס הרשות מעדכן כי בנושא זה אתמול התקיימה וועדה מרחבית ואישרנו להקים שכונה חדשה שבה יהיה גם מרכז מסחרי ושירותים נוספים ולהקדם עם הנושא.
 5. פרויקטים בביצוע:

א. מתנ”ס
ראש המועצה: אנו עושים הכל על מנת לסיים את הפרויקט שיתחיל לפעול מיד לאחר תחילת שנת הלימודים. הותקנו דלתות, מזגנים תקרות וכד’.
ראש המועצה מדגיש שיש לחשוב טוב בנושא אופן הפעלת המתנ”ס והמועצה תיתן את המלצתה.

ב. בית העם – הפרויקט נמצא בהתקדמות.

ג. גני ילדים
כרגע הפרויקט נעצר בגלל עניין המקלט. ראש המועצה מציין שעדיין יש צורך לקבל החלטה בנושא. החלטת משרד הבטחון היא לתקצב מקלט אחד.
מהנדס המועצה מציע מיקום נוסף – בין טיפת חלב לבית העם וכך לא נעכב את בניית הגנים.
ראש המועצה מזכיר גם לגבי שטח שהוחלט שיועד לטובת גן שעשועים וקיים תקציב לנושא מאיכות הסביבה.

ד. מקלט ציבורי

 1. רכש 4 רכבי בטחון
  ראש המועצה מעדכן שאחרי שאושרה רכישת הרכב ע”י משרד הביטחון. ההשתתפות משרד הבטחון היא 170 אלף ₪. הרשאה כבר התקבלה.
  הסיכום הוא שכל רשות תעמיד 50 אלף ₪ . ראש המועצה מציע לאשר תב”ר של 50,000 ₪ לטובת רכב בטחון ולאחר מכן תתבצע פניה מרוכזת מארבעת היישובים לרכישה.
  הוחלט לאשר התב”ר עבור רכב בטחון.
 2. אירוע קהילה – משטרת ישראל
  ראש המועצה: התקבלה פנייה ממשטרת ישראל לערוך יום קהילה ולצורך כך ביקשו שנעמיד מקום לטובת האירוע ומתנפחים, דוכנים וכד’.
  ראש המועצה מעדכן שלא אישר לממן את האירוע אבל כן היה מוכן לתת מקום, תאורה, גדרות וכד’.
 3. דרישות כיבוי אש (רישוי עסקים)

ראש המועצה מעדכן כי לבניינים שאנו יושבים בהם אין רישיון עסק בגלל דרישות כיבוי אש המצריכים סכומים מאוד גבוהים. יש לציין כי מצב זה נמשך  שנים רבות.
ראש המועצה ייפגש עם נציגי כיבוי אש בנושא דרישות אלו.

 1. גבייה- חשמל וארנונה
  הגביה מאוד נמוכה. המצב טוב יותר בנושא החשמל לעומת הארנונה ועלינו לעשות לעשות פעילות דחופה בנושא.
  גזבר המועצה מבקש לרשום שלדעתו היה דיווח מוטעה של רו”ח זיצר. אחוזי הגבייה שדווחו הם לא נכונים לדעתו.
  ראש המועצה מבקש מגזבר המועצה – מחר לתאם פגישה משותפת עם רו”ח זיצר ורו”ח חוסאם על מנת שנקבל מסמך מסודר ומתוקן. מבקש לקבל נייר מסודר אחרי ישיבה משותפת + מכתב שהדוח מקובל על הגזבר ועל רו”ח ביחד. ראש המועצה מבקש גם להוציא דוחות מסודרים לתאריך 30.6.
  ראש המועצה מעדכן גם שבכל מקרה אין ויכוח על כך שאין אנשים שמשלמים ובנושא זה חייבים לטפל בצורה דחופה. יש אנשים שיש להם את הכסף אך לא משלמים כתפיסת עולם.
 2. תשובת מנהל הפיתוח במשרד החינוך לבניית אתרי מוסדות חינוך במסגרת תקציב 2019.
  ראש המועצה: קיבלנו ממשרד החינוך מכתב בנושא תקציבי פיתוח לשנת 2019. מבקש לציין ששיפצנו את החט”ב בסכומים מאוד יפים אם כי התקציב לא מושלם (דוגמת סיוד הכיתות ללא התקרות).
  ראש המועצה יקיים ישיבה עם המהנדס לאחר פתיחת שנת הלימודים בנושא זה.
 3. אישור תב”ר פינוי מפגעים ע”ס של 1,500,000 ₪
  גזבר המועצה – קיימות שתי הרשאות מהמשרד לאיכות הסביבה.
  חייבים לאשר התב”ר מאחר ויש מספר פרויקטים שעדיין יש לבצע אותם כגון פינוי פסולת,
  ראש המועצה מעדכן שיש מספר דברים שאנחנו שוקלים איך לעשות אותם.
  תב”ר פינוי מפגעים ע”ס מיליון וחצי ₪ – אושר
 4. 13. אישור תרומה לנוער העובד והלומד
  אושרה השתתפות המועצה ברכישת חולצות לחניכים. גובה ההשתתפות – 10 ₪ לחולצה.
  מנהלת הלשכה תבקש את רשימת התלמידים.
 5. סוגיית הפעלת קיוסק בבית ספר תיכון.
  יועמ”ש המועצה – בשנה שעברה התקיים מכרז להפעלת קיוסק בבית הספר התיכון. הוגשו שתי הצעות להשכרת המבנה וההפעלה תתבצע בהתאם להוראות משרד החינוך.
  ברכה שואלת לגודל המבנה – כ- 30 מ’.
  אחת ההצעות הייתה 1800 ₪ והשני 2,600 ₪ התשלום הוא שנתי (כלומר גם בזמן שאין לימודים ובחופש גדול).
  כרגע אין באפשרותנו להוריד המחיר מאחר והיה מכרז לנושא זה.
  הוחלט לצאת במכרז חדש באותם תנאים במידה ולא יהיו תוצאות נזמן את וועד ההורים על מנת למצוא פתרון.
 6. מכרז התאמה לנגישות חט”ב מסעדה
  גזבר המועצה – בתקופת ראש המועצה הקודם, התקיים מכרז להנגשת בתי ספר בעלות של 220,000 ₪. העבודות התבצעו אך הייתה חריגה בסכום של 60,000 ₪ .
  ראש המועצה נפגש עם הקבלן שביצע העבודות וקיבל ממנו מכתב בנושא. בנוסף ערך סיור במקום.
  ברכה מבקשת לדעת האם נבדקה עלות החריגה בפועל ומציעה שאולי ניתן להתמקח על הסכום הנדרש.
  ראש המועצה מציע לאשר תשלום סכום העלויות בגין התוספת ולסיים את הפרשה הנוכחית.
  ראש המועצה מבקש מהיועץ המשפטי לנסח החלטה מסודרת ומוסברת המסבירה את אישור ההחלטה. הוחלט פה אחד לאשר ולהגדיל התב”ר בסכום המדויק שהוגש.
  באופן חריג ביותר הוחלט לאשר התב”ר מאחר והוחלט שהקבלן לא צריך להינזק בגלל תפקוד לקוי של המועצה הקודמת. בנוסף העבודה הייתה נחוצה ובוצעה.
 7. תשלום חוב בגין אגרת תלמידי חוץ
  ראש המועצה: בבתי הספר בכפר לומדים ולמדו בעבר תלמידים ממועצות אחרות.
  כיום לומדים תלמידים מעין קינייה ובעבר בוקעתא גם למדו אצלנו.
  לפי משרד החינוך יש אגרת תלמידי חוץ שצריכה להיות משולמת במקרים כאלה. וקיימות עלויות עם סכומים גבוהים בגין חינוך רגיל וחינוך בלתי פורמאלי.
  מדובר בסכומים של 10 שנים רטרואקטיבית אך לא מאמין שנצליח לקבל את כל הסכום.

מדובר סה”כ בסכום של כשלושה מיליון ₪ משנת 2009.
היועץ המשפטי מעדכן שנקבע ע”י בית משפט בעבר שהמועצות יגיעו להסדר.
ראש המועצה ייפגש עם ראשי המועצות וינסה להגיע איתם להסדר בנושא התשלום.

 1. בחירות עדכון – מינוי מנהל בחירות
  ראש המועצה: מעדכן שבית המשפט דחה את העתירות מאחר ולא נוצרה עילה חדשה שבגינה ישנה את החלטתו. מונה מנהל בחירות. ראש המועצה נפגש איתו ונקבעו מקומות הקלפי. יהיו 5 קלפיות בבתי ספר ובבניין הרווחה.
  נצטרך למנות וועדת בחירות. קיימת בעיה מאחר ואין סיעות קיימות. הנושא בטיפול של יועמ”ש זמרת.
  מנהל הבחירות יפרסם הודעה בדבר זמן הגשת מועמדות לבחירות.
  ראש המועצה מעדכן שכרגע יש הרבה מאוד שמועות אבל ההנחיה היא להמשיך כרגיל.
 2. שונות
  ראש המועצה מאחל חג שמח לעובדי המועצה לרגל חג הקורבן. מעדכן שנקנה שי לעובדים. בשבוע הבא המועצה סגורה ובמקביל נערכים לפתיחת שנת הלימודים.

 

מקלידת הפרוטוקול

 גב’ מיכל חזן,

מנהלת לשכת ראש המועצה.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *