الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2019 ישיבות 2019 / פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 9.2019

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 9.2019


2019-11-20

להורדת פרוטוקל ישיבה לחץ כאן

משתתפים :

 • מר פאיז חנא –     יו”ר המועצה
 • מר גדעון חסן – חבר מועצה
 • מר יוסי חדד – חבר מועצה
 • מר משה פרינטה – חבר מועצה
 • מר מורסל חמד – מזכיר המועצה
 • מר פיסל ספדי –  גזבר המועצה
 • מר ג’ורג’ זכנון – חשב מלווה
 • עו”ד נג’יב מדאח – יועמ”ש המועצה

 

לא נוכחים:

 • מר גדעון חסן – חבר מועצה
 • עו”ד עזאת קיש –  מבקר המועצה

 

הישיבה התקיימה בתאריך 20.11.2019 בשעה 14:15 בלשכת ממונה מחוז חיפה, משרד הפנים

על סדר היום:

 1. עדכון יו”ר המועצה הממונה – נושאים כלליים
  יו”ר המועצה עדכן שמרגע כניסתו לתפקיד נמצא בתהליך למידה וכתוצאה מכך הציב שלוש מטרות עיקריות לתקופת כהונתו כיו”ר הועדה הממונה:
 • המערך הארגוני ברשות – נכון לרגע זה המערך לא מסודר, ביקש לקבל נתונים על תקינה וכל נתוני השכר הקיימים, התקיימה פגישה עם וועד העובדים. נושא זה יטופל בשתי רמות:

א1. אסטרטגית – תכנית לפיתוח הדרכה, העשרה וגיבוש שמאוד חסרים במסעדה)

א2.  תקציבית 2020 – התהליך יכלול רארגון מחדש, סיום תפקידים של עובדים בכירים והעברות מתפקיד במידת הצורך.

דד ליין לנושא זה:  31.12.19 קבלת החלטות בנוגע למערך הארגוני ולהטבות שנתנו לעובדים בכירים.

 • מערך הגביה וההכנסות ברשות המקומית – מתחילים בשוטף – אכיפה וגביה מאסיבית בכל התחומים כולל החשמל. חב’ הגביה נכנסה לפעולה ואחוזי הגביה בעליה. צוות ניתוק חשמל כבר עובד בשטח.
  היעד הוא: 600,000 ₪ במזומן על מנת שהמועצה תוכל להגיע למענק מותנה של משרד הפנים. במידה והרשות תקבל את המענק המותנה הוא יחולק לשלושה חלקים:
  * רזרבית הנהלה – חברי המועצה יבחנו את הדברים הדחופים ויחיד יחליטו לאן נכון בעיניהם לייעד את הכסף.
  * שליש יהיה מיועד לחינוך שיחד עם מנהלי בתי הספר וועדי הורים להכנת תכנית שנתית לטובת התלמידים ולהחזרת האמון.
  * שליש יהיה מיועד לטובת קידום מחלקות המועצה בכפוף לבקשות שיגישו מנהלי המחלקות ברשות. ההחלטות יתקבלו ע”י וועד ההנהלה.מערך הגביה ברשות מחייב סקר מדידות, מערך הכנסות מחניה, שילוט, רכב כבד וכד’ – נושאים אלו יכנסו לאסטרטגיה של 2020 והרשות תוכל ליהנות מהכנסות עצמיות שלא היו קיימות עד כה.
 • תקציב 2020 – חברי המועצה לא אישרו את התקציב הקודם שהוגש בצעד אמיץ וכרגע ניתנה הנחיה לגזבר המועצה להכין תקציב ריאלי שישקף את המדיניות של המועצה המכהנת ללא הכנסות מותנות.

בהזדמנות זו מברך יו”ר המועצה את המועצה עצמה ואת את מנהלת ביה”ס התיכון, גב’ נג’אח אברהים על זכיית בית הספר בפרס החינוך המחוזי ועל עלייתם לפרס החינוך הארצי, זכיה זו מהווה גאווה גדולה ליישוב, למורים ולתלמידים והינה בבחינת קרש קפיצה ודוגמא לכל הסובב אותנו.
יו”ר המועצה מאחל הצלחה רבה למר אליהו זיגדון על פעילותו הענפה בתקופת כהונתו במועצה וכנ”ל לגבי העובדים שפורשים.
חבר המועצה יוסי חדד: מברך על קבלת הפיקוד בידי מר פאיז ובטוח שהפלטפורמה שיוביל ברשות תהווה מנוף לראש המועצה שיבוא אחריו ומאחל הצלחה רבה ליו”ר ולמועצה.
חבר המועצה משה פרינטה: מאחל הצלחה רבה ומקווה שתרומת חברי המועצה והגעתם תעזור ליישוב ותתמוך בו לקראת התקדמות.

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס’ 8.2019
  פרוטוקול ישיבה קודמת אושר פה אחד.
 2. הצהרת אמונים של ראש המועצה הנכנס לפי סעיף 35ג לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש ].
  ראש המועצה הצהיר אמונים בפני המועצה.
 3. קביעת מורשי חתימה של המועצה:
  מר פאיז חנא, ת.ז 029935780 – יו”ר מועצה ממונה
  מר פיסל ספדי, ת.ז 056878176 – גזבר המועצה
  מר ג’ורג’ זכנון, ת.ז 055156111 – חשב מלווה למועצה
  חתימתם של שלושת מורשי חתימה אלה יחד בצירוף חותמת המועצה תחייב את המועצה לכל דבר ועניין לרבות כל מסמך שיש לו משמעות כספית וכל מסמך אשר יש בו כדי לחייב כספית את המועצה לרבות חתימה בחשבונות בנק הפועלים בע”מ ובבנק דקסיה בע|”מ ובכל בנק אחר אשר ייפתח בו חשבון ע”י המועצה.
 4. קביעת מועדי ישיבות שמן המניין.
  הוחלט כי ישיבות המועצה יתקיימו אחת לחודש לפי הוראות החוק, לא יאוחר מהשעה 18:00 ויבוצע מאמץ לקיימן עד ה- 15 לכל חודש.
 5. בחירת / עדכון ועדות המועצה
  יו”ר המועצה יחליף את ראש המועצה הקודם בוועד ההנהלה.
  מר גדעון חסן חבר המועצה לא יהיה חלק מועד ההנהלה מאחר והוא חבר בוועדת הביקורת (לפי הוראות החוק).
  נבחרה ועדת הקצאת מקרקעין וועדת איכות הסביבה.
  הקמתה של וועדת ערר לענייני ארנונה נדחתה לאור עריכת סקר נכסים צפוי.
  מצ”ב טבלה המפרטת הרכב ועדות המועצה:
  שם הועדה חברים ויו”ר
1 הנהלה

שתמלא גם את תפקיד ועדת הכספים

–        פאיז חנא – יו”ר המועצה – יו”ר הוועדה

–        יוסי חדד – חבר

–        משה פרינטה – חבר

 

2 ועדה לענייני ביקורת –        גדעון חסן – יו”ר

–        יוסי חדד – חבר

–        משה פרינטה – חבר

 

3 ועדת מכרזים –        משה פרינטה – יו”ר

–        יוסי חדד – חבר

–        גדעון חסן – חבר

 

4 ועדת מל”ח –        ראש המועצה – יו”ר

–        יוסי חדד – חבר

–        משה פרינטה – חבר

–        גדעון חסן – חבר

–        קב”ט המועצה חסן אבו סעדה- חבר

 

5 ועדת הנחות בארנונה –        יוס חדד – יו”ר

–        גדעון חסן – חבר – מ”מ יו”ר

–        גזבר המועצה – פיסל ספדי – חבר

–        מנהל לשכת הרווחה – אדהם בטחיש – חבר

–        יועמ”ש המועצה – נג’יב מדאח – חבר

 

6 ועדה למאבק בנגע הסמים ולמיגור אלימות –        גדעון חסן – יו”ר

 

חברי ועדה :

–        יוסי חדד

–        מזכיר המועצה – מורסל חמד

–        מנהל מח’ רווחה- אדהם בטחיש

–        קב”ט המועצה – חסן אבו סעדה

–        מנהל מח’ חינוך – עסאם ספדי

–        מנהלת בי”ס יסודי – אומימה בטחיש

–        מנהלת בי”ס תיכון – נג’אח אבראהים

–        נציג משטרת ישראל כפי שיקבע מפקד המרחב

–        נציג הרשות הלאומי למלחמה בסמים שימנה המנהל הכללי של הרשות

 

7 ועדת רכש ובלאי –        מזכיר המועצה – מורסל חמד – יו”ר

–        גזבר המועצה – פיסל ספדי – חבר

–        יועמ”ש המועצה – נג’יב מדאח – חבר

 

8 ועדת מקצועית לתמיכות –        מזכיר המועצה – מורסל חמד

–        גזבר המועצה – פיסל ספדי

–        יועמ”ש המועצה – נג’יב מדאח

 

לפי חוזר 4/2006 מנכ”ל המועצה יקבע את זהות יו”ר הועדה

9 ועדת ערר לעניין ארנונה

 

נדחה
10 ועדת הקצאת מקרקעין –  מזכיר המועצה – מורסל חמד

–  גזבר המועצה – פיסל ספדי

–  יועמ”ש המועצה – נג’יב מדאח

–  מהנדס המועצה –

–  עסאם ספדי – מנהל מח’ חינוך

11 ועדת איכות הסביבה –  פאיז חנא – יו”ר המועצה – יו”ר

–  יוסי חדד – חבר מועצה

–  משה פרינטה – חבר מועצה

–  גדעון חסן – חבר מועצה

–  בשאר אברהים – רישוי עסקים

 

 1. חילוף גברי – החלפת נציג המועצה בועדה לתכנון ובניה ” מעלה חרמון ” מראש המועצה הקודם לראש המועצה החדש.
  נציג הרשות המקומית בוועדה המקומית מעלה חרמון יהיה יו”ר המועצה מר פאיז חנא, מס’ ת.ז 029935780
  מ.מ לנציג הרשות בוועדה – מר יוסי חדד, מס’ ת.ז 057194987
  מ.מ שני לנציג הרשות בוועדה – מר משה פרינטה , מס’ ת.ז 029674769נציג הציבור המכהן בוועדה מר בסאם בטחיש – מכהן כבר כ- 10 שנים בתפקיד. הוחלט כי יו”ר המועצה ייפגש איתו לשיח וימליץ בפני חברי המועצה לקבלת החלטה בנושא המשך כהונתו.
 2. אשרור החלטת ראש המועצה בדבר מינוי ועדה לאישור העסקת עובדי חברת הגביה לפי נוהל העסקת חברות גביה ( חוזר מנכ”ל מס’ 2/2003 ).
  מינוי הועדה אושר פה אחד.
 3. אישור המשך העסקתה ותנאי שכרה של מנהלת לשכת ראש המועצה.
  המליאה אישרה פה אחד את המשך העסקתה של מנהלת הלשכה גב’ מיכל חזן, מס’ ת.ז 034948927 ברציפות.
  מנהלת הלשכה מועסקת בחוזה אישי בהיקף של 100% משרה באחוז של עד 40% משכר מנכ”ל. החוזה ותנאי העסקה הנם בנוסח ובהתאם לתנאים שאושרו ע”י משרד הפנים בחוזר מנכ”ל מס’ 1/2011 ובכל הנחיה ו/או עדכון אחר של משרד הפנים.
  בתקציב 2019 קיים סעיף תקציבי לכיסוי עלויות השכר בחוזה אישי ובתקציב 2020 יעוגן סעיף תקציבי לכיסוי עלויות אלה.
 4. החלפת שמות חשבונות – ביה”ס יסודי מסעדה
  גזבר המועצה הציג את נושא החלפת שם החשבון שנתבקש ע”י הבנק.
  החלפת שמות החשבונות אושרה פה אחד.
  חשבון ניהול עצמי מס’ 44642
  מורשי חתימה:
  אומיימה בטחיש מס’ ת.ז 029126042
  סמאהר אלולי מס’ ת.ז 033277484 + חותמת בית הספר
  חשבון תשלומי הורים מס’ 131979
  מורשי חתימה:
  אומיימה בטחיש מס’ ת.ז 029126042
  סמאהר אלולי מס’ ת.ז 033277484
  ג’אודת בטחיש מס’ ת.ז 033332685 + חותמת ועד הורים
 5. פתיחת חשבון למועצה בבנק הדואר
  פתיחת חשבון בבנק הדואר אושרה פה אחד.
 6. פתיחת קוד מוסד וקוד מוטב בבנק ישראל
  סעיף זה אושר פה אחד.
 7. דיון עקרוני בקידום חוקי עזר למיניהם וטיפול במערך החשמל
  התקיים דיון עקרוני בנושא חוקי העזר.
  יועמ”ש המועצה סקר בפני המליאה את חוקי העזר המאושרים של המועצה ונתן הסבר לגביהם, כמו כן נתן הסבר על חוקי העזר לדוגמא אשר לדעתו ראוי שהמועצה תאמץ: חוק עזר למועצות – הריסת מבנים מסוכנים, חוק עזר למועצות מקומיות- החזקת מקלטים, חוק עזר לדוגמא למועצות מקומיות ניקוי מדרכות).
  יועמ”ש המועצה גם הסבר בקשר לחוקי עזר מומלצים וחוקי עזר שלדעתו ראוי שהמועצה תחוקק כגון: חוק עזר בעניין סלילת כבישים ומדרכות, חוק עזר לשמירה, עדכון חוק עזר למסעדה – תיעול, חוק עזר להעמדת רכב וחנייתו וכן התקנת חוק עזר מתוקן / חדש בעניין אגרות תעודות אישור.
  לאחר דיון מליאת המועצה אשר התמקד בין היתר בשאלת משמעותם של חוקי העזר והאם לרשות יש מספיק משאבים וכ”א לאכוף את חוקי העזר שהוזכרו, הוחלט כי:
 • יועמ”ש המועצה יגיש לחברי המועצה, בטבלה מסודרת את פירוט חוקי העזר כולל המשמעויות שלהם והמשאבים הנדרשים.
  החומר יוגש לחברי המליאה עד לישיבת המליאה בחודש ינואר 2020.
 • יו”ר המועצה מאשר לגזבר המועצה באם נדרש ייעוץ ראשוני חיצוני לקבלת אינדיקציה בנושא ולמשמעויות.
 1. שונות
  יו”ר המועצה העלה שני נושאים בסעיף שונות:
 • סקירת נושא החשמל
  יו”ר המועצה ביצע סקירה של הנושא, חשיבותו בכפרים הדרוזים, תקינות ותשתית וחשיבות הבאת הנושא להחלטת ממשלה.
  נכון לרגע זה מבצעת הרשות בדיקת גביה של אגרת החשמל – כמה מתוכה מכסה בשוטף וכמה מתוך האגרה הוא תעריף הוני המשמש לאחזקה ופיתוח, על מנת שנדע איך לתכנן ולהיערך לפיתוח עתידי.
  התייעלות אנרגית – החלפת לדים ואנרגיה סולארית. הרשות הגישה בקשה למחוז צפון לקבלת הלוואה של 2.5 מיליון ₪ , הנושא עדיין נבדק מבחינה כלכלית ויש לשקול גם שימוש בקרנות – נושא זה יטופל ע”י גזבר המועצה לאחר שתתקבל החלטה.
  למידה מניסיון עין קיניה – כרגע מתבצעת בדיקה של המערכת הקיימת שם ויש כוונה לעשות ניסיון ב- 50 בתים במסעדה.
 • נוהל ניתוק חשמל – נכון להיום מופעל נוהל שהיה בעבר, יועמ”ש המועצה הכין נוהל אשר אמור להקל על הרשות בנושא הניתוק.
  הנוהל יועבר לעיון חברי המליאה ולאישורם בחודש דצמבר וייבחן אם ניתן להחילו כבר מחודש ינואר 2020.

הערות חברי מליאה:

יוסי חדד, חבר המועצה העלה את עניין תכנית ממשלה לארבעת הכפרים הדרוזים ברמת הגולן ושת”פ בין ראשי המועצות בכפרים.
הדגיש את חשיבות הנושא לקבלת תקציבים עם נפח אשר יתאים לתכנית העבודה.
יו”ר המועצה מקבל את ההמלצה, מבקש לתאם ישיבה עם מר האשם חוסיין ולאחר מכן תיאום פגישה עם ארבעת ראשי המועצה ורג’ר .

הישיבה ננעלה בשעה 15:30

מקלידת הפרוטוקול: מיכל חזן, מנהלת לשכת ראש המועצה

פאיז חנא, רו”ח                                                              מורסל חמד
יו”ר המועצה המקומית                                               מזכיר המועצה

_________________________                                 _____________________

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *