الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2020- ישיבות 2020 / פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שמן המניין מס’ 2/2020

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שמן המניין מס’ 2/2020


2020-03-30

להורדת פרוטוקל ישיבה לחץ כאן

הישיבה התקיימה ביום ב’,30.3.2020 בשעה 13:00 משרד הפנים, בלשכת ממונה מחוז חיפה.

 

משתתפים:

 • רו”ח פאיז חנא – יו”ר הוועדה
 • מר גדעון חסן –             חבר מועצה
 • מר יוסי חדד –             חבר מועצה
 • מר פיסל ספדי –              גזבר המועצה
 • עו”ד נג’יב מדאח –         יועמ”ש המועצה

לא נוכחים:

 • מר משה פרינטה – חבר מועצה

 

על סדר היום:

 

 1. אישור פרוטוקול קודם ( ישיבה שמן המניין מס’ 1/2020 ).
  פרוטוקול קודם אושר פה אחד
 2. הצגת מעקב ובקרה מישיבות מליאה (לבקשת החברים)
  ראש המועצה הציג את הנושאים המהותיים לבקרה ומעקב מישיבות מליאה קודמות. נקודות מהותיות שעלו:
 • מינוי יועצת לקידום מעמד האישה – בדיון עם יועמ”ש המועצה הוחלט שיש לצאת למכרז פנימי עבור מינוי זה, ללא תוספת בשיעור המשרה.
  באחריות מזכיר המועצה.
 • סיור לחברי המליאה בפרויקטים השונים בכפר – ייערך לאחר משבר הקורונה. לא יאוחר מתאריך 30.6.2020
 • קידום חוקי עזר – נחתם חוזה התקשרות עם היועץ רו”ח מוטי חן להכנת תחשבים ומעטפת משפטית לחוקי העזר שאושרה חקיקתם ע”י המליאה.
 1. הצגת מבנה ארגוני חדש – מ.מ. מסעדה
  המבנה הארגוני הוצג ע”י ראש המועצה בפני חברי המליאה ואושר פה אחד.
 2. דיון ואישור נוהל ניתוק חשמל .
  נוהל ניתוק החשמל הוצג לחברי המליאה והוסבר ע”י יועמ”ש המועצה.
  תיקון – סעיף 4 – ראש המועצה מבקש לתקן את מועד הניתוק ל- 14 יום במקום 30 יום, וכן להוסיף הוצאות משלוח ” ההתראה לפני ניתוק “.
  ראש המועצה מבקש לדעת מתי ניתן ליישם את הנוהל?
  גזבר הרשות: במידה ומשבר הקורונה יסתיים מהר ולא ייגרמו עיכובים ניתן ליישם במיידית.
  יועמ”ש המועצה יבצע תיקון הנוהל לפי ההערות שעלו. הוצאות משלוח ההתראה יהיו 18 ₪.
  גזבר הרשות – נקיים פרסום אחיד לכלל התושבים.
  יישום הנוהל יתקיים החל מהחיוב הבא ויש לצרף הודעה פרטנית לכל הודעת תשלום שתישלח לתושבים. באחריות גזבר הרשות. לא יאוחר מתאריך 30.4.2020.

נוהל ניתוק החשמל אושר פה אחד בכפוף לתיקונים הנ”ל.

 

 1. קביעת תנאי ההעסקה של מהנדס הרשות בחוזה בכירים :
  ראש המועצה : בישיבת המליאה הקודמת אושרה העסקתו של מהנדס המועצה הזמני  ( במילוי מקום ) אינג’ מען עוידאת  בחוזה בכירים.  חוזה הבכירים האמור תוקצב בתקציב המועצה לשנת 2020, לפיכך קיים מקור תקציבי למימון העלות של החוזה האישי  חוזה הבכירים )

האישור לחוזה בכירים מאז כניסתו לתפקיד של המהנדס לתפקיד, ובקרוב הרשות תצא למכרז מהנדס קבוע.
החוזה ותנאי ההעסקה הנם בנוסח ובהתאם לתנאים שאושרו ע”י משרד הפנים בחוזר מנכ”ל מס’ 1/2011 ובכל הנחיה ו/או עדכון אחר של משרד הפנים.

אבקש את אישור המליאה להעסקתו של אינג’ מען עוידאת בחוזה אישי בהיקף של משרה מלאה ובאחוז שכר של 85% משכר מנכ”ל החל מיום קליטתו לתפקיד.

יועמ”ש המועצה : בהתאם לחוזר הממונה על השכר מתאריך 24/9/2017, אחוז השכר התחלתי למהנדס רשות הנו 85% משכר מנכ”ל.

 

מליאת המועצה אישרה פה אחד את העסקתו של העובד הנ”ל ( אינג’ מען עוידאת ) בחוזה אישי בהיקף של  משרה מלאה ובאחוז שכר של 85% משכר מנכ”ל בהתאם לתנאי ההעסקה, בנוסח ובתנאים שרושרו ע”י משרד הפנים, וזאת החל ממועד כניסתו לתפקיד מ”מ מהנדס המועצה.

 

 1. סקירת דו”ח רבעוני 04.2019
  הדוח אושר פה אחד.
 2. יועצת לקידום מעמד האישה
  בהתאם להנחיות היועמ”ש נצא למכרז פנימי בנושא זה. כאמור בסעיף 2א.
  הנושא אושר פה אחד.
 3. דיון מחודש בהרכב וועדות המועצה
  וועדות המועצה הקיימות הובאו שנית בפני חברי המליאה.
  וועדת ערר לענייני ארנונה – יועמ”ש המועצה הציג את הרכב הוועדה הרצוי אשר תכלול בראש הוועדה עו”ד תושב המקום בעל זכות להיבחר ועוד שני נציגים תושבי הכפר.
  הנושא יובא לדיון המליאה הבאה.
 4. ניהול עצמי ביה”ס חט”ב + תיכון
  גזבר רשות ומנהל מח’ חינוך מבקשים להעביר את בתי הספר הנ”ל לניהול עצמי על מנת לאפשר חופש פעולה והעצמה למנהלי בתי הספר לשרת מטרותיהם הפדגוגיות.
  הנושא אושר פה אחד (בכפוף להנחיות משרד החינוך בנושא)
 5. אישור תב”ר קורונה 2020
  תב”ר ע”ס 200,000 ₪ מיועד להוצאות צרכי הרשות אשר מוגברות בתקופת המשבר: רכישת מוצרי הגיינה (כפפות, מסכות, אלכוג’ל),  פעולות חיטוי, מוצרי תמיכה בנזקקים, פרסומים והוצאות שאינן צפויות בתחום זה.
  תב”ר קורונה אושר פה אחד
  תודה אישית לצוות החירום
 6. סגירת תב”ר 169 – קירוי בית העם
  בנושא זה נעשו שני תב”רים, הקירוי הסתיים והנושא מאוזן.
  סגירת תב”ר 169 מאושרת.
 7. סגירת תב”ר 176 – סימוני כבישים והתקני בטיחות
  בתב”ר זה יש עודף 14,000 ₪ שהועברו לקרן בלתי ייעודית.
  חבר המליאה יוסי חדד שאל האם ניתן להשתמש בכסף זה לצרכים שונים או רק לסימוני כבישים?
  גזבר הרשות הסביר כי ידוע לנו מקור הכספים הנמצאים בקרן ולפי זה ניתן לייעד השימוש שלהם.
  סגירת תב”ר 176 אושרה פה אחד.
 8. סגירת תב”ר 178 – משק החשמל
  רוב הכסף בתב”ר זה שימש למטרות ייעוץ.
  תב”ר 178 אושר לסגירה פה אחד.
 9. סגירת תב”ר 207 – עבודות אספלט אלקעטה
  סגירת תב”ר 207 אושרה פה אחד.
 10. סגירת תב”ר 212 – אמצעים לחמ”לים
  סגירת תב”ר 212 אושרה לסגירה פה אחד.
 11. סגירת תב”ר 213 – מגרש דשא סינטטי
  סגירת תב”ר 213 לא אושרה לסגירה.
  יועמ”ש המועצה יכין מכתב המפרט את השתלשלות העניינים בנושא וראש המועצה יבדוק אפשרות לחלץ את הכסף לטובת ילדי הכפר.
 12. סגירת תב”ר 215 – חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
  סגירת תב”ר 2015 לתכנון חיזוק ביה”ס יסודי, הכסף התקבל ושולם.
  הוחלט כי באחריות מנהל מח’ אחזקה ושפ”ע להכין פניה למשרד החינוך להקצות תקציב להשלת החיזוק בהתאם לתכנון שנעשה.
  סגירת תב”ר 215 אושר לסגירה פה אחד.
 13. סגירת תב”ר 218 – שדרוג תאורת מגרשי ספורט
  תוגש בקשה לאיחוד היתרות הקיימות מהתב”רים.
  תב”ר 218 אושר לסגירה פה אחד.
 14. סגירת תב”ר 220 – ריפוד כבישים 2018
  תב”ר 220 אושר לסגירה פה אחד.
 15. סגירת תב”ר 223 – מל”ח ופס”ח – רכישת שני גנרטורים
  ראש המועצה מבקש במסגרת תב”ר זה להגיש בקשה למנהל החירום לאשר פעילות בנושא חירום לניצול הסכום שנותר.
  במידה ולא יאושר אז ייסגר תב”ר זה.
 16. שונות
 • ראש המועצה עדכן את חברי המליאה בפעולות הנעשות ברשות בתקופת הקורונה לרווחת התושבים, פעולות בנושא החירום, התרגיל שהתבצע וקידום המוקד העירוני.
  ראש המועצה הודה למנהל החירום והאוכלוסייה ולמתנדבים ברשות.
 • ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את מורכבות נושא החשמל בכפר, ההנחיה הקיימת להתאגדות מספר רשויות, והלמידה מעין קיניה בנושא.
  התקיימה פגישה עם עו”ד מונדר ראפת שליווה את הנושא הייחודי הזה במועצת עין קיניה.
  ראש המועצה הציג את הצעות המחיר והנושא בפני חברי המליאה ומבקש עקרונית אישור חברי המליאה לצאת לדרך להתקשרות כמובן לאחר בדיקת יועמ”ש המועצה את הצעות המחיר וההסכם.
  ההצעה התקבלה פה אחד ע”י חברי המועצה.
 • ראש המועצה מברך ומודה למזכיר המועצה אשר מסיים תפקידו מחר.
  יוצאו מכתבי הערכה לעובדים הפורשים וכמובן גם למזכיר המועצה.
  ראש המועצה מעודכן כי לאחר שיחה שנערכה בחודש הקרוב מזכיר המועצה ימשיך להיות נוכח ברשות על בסיס התנדבותי.
  לא ניתן למנות מ”מ למנכ”ל המועצה ויתקיים שיח פנימי בין חברי המליאה לגיבוש עמדה לגבי מינוי עתידי של מנכ”ל למועצה.
 • ראש המועצה דן בסוגיית וועדות מקצועיות של המועצה אשר מזכיר המועצה חבר בהן ויש למנות נציג אחר באופן זמני והציע את בעלי התפקידים הבאים:
  • וועדת הפיטורים – ראש המועצה מציע שבאופן זמני ימונה מנהל מח’ החינוך לחבר בוועדה זו.
  • וועדת הרכש – לוועדה זו ימונה מהנדס הרשות המקומית באופן זמני.
  • בכל וועדה אחרת תהיה הסמכה של ראש המועצה למנות נציג בכיר מבין עובדי המועצה לפי הצורך.
   באחריות מנהלת הלשכה לדאוג לרשימת הוועדות לראש המועצה והוצאת כתבי מינוי למ”מ שנבחרו.
   ההצעה למינוי נציגים בוועדות המועצה במקום מזכיר המועצה כמפורט לעיל  התקבלה פה אחד.

 

על החתום:

 

רו”ח, פאיז חנא                                  מורסל חמד
יו”ר המועצה                                  מזכיר המועצה

___________________            __________________

 

 

מקלידת הפרוטוקול: מיכל חזן – מנהלת לשכת ראש המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *