الرئيسية / اعلانات ومناقصات / מכרז כ”א פנימי / חיצוני מס’ 14/2022 – לתפקיד קצין ביקור סדיר (קב”ס).

מכרז כ”א פנימי / חיצוני מס’ 14/2022 – לתפקיד קצין ביקור סדיר (קב”ס).


2022-11-20

לחץ כאן להורדת שאלון משרה פנויה

בהתאם לתקנות העיריות ( מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות ), התש”ם – 1979 מכריזה המועצה המקומית מסעדה על משרה פנויה, כדלקמן :

תואר התפקיד :    קצין ביקור סדיר ( קב”ס ) .

שיעור המשרה :   50% משרה.

דירוג ודרגה :        דירוג חינוך, נוער, חברה וקהילה – לפי תעודות.

תיאור התפקיד ותחומי אחריות :

ייעוד :  עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת התלמידים במוסדות החינוך במשך 15 שנות לימוד.

תחומי אחריות :

  1. בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
  2. איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
  3. טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
  4. ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
  5. ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.
  6. השתתפות בשלב היערכות לחירום של מכלול החינוך הרשותי – נהלים, תרגילים ואמונים, השתתפות במכלול החינוך / צוותים יישוביים בשעת חירום וסיוע למנהל מכלול חינוך בשעת  חירום בכגל תחום מצבת התלמידים ואיתור תלמידים נעדרים בזמן חירום.
  7. ביצוע המטלות הנגזרות מתחומי האחריות הנ”ל בהתאם למפורט בקובץ תיאור התפקיד שמפורסם ע”י משרד הפנים וביצוע כל משימה נוספת שתידרש ע”י הממונה במסגרת התפקיד.

 

תנאי סף ודרישות תפקיד :

השכלה ודרישות מקצועיות :

*  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.

או 

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג – 2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות ( ” יורה יורה ” ) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

               או           

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ( שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר ).

* בעל תעודת הוראה.

קורסים והכשרות מקצועיות :   יתרון להכשרות בתחום חינוך ילדים ונוער בסיכון.

 

דרישות ניסיון : 

ניסיון מקצועי :

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות או

ניסיון בחינוך הבלתי – פורמלי במשך חמש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

עבור הנדסאי רשום – הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך

שש שנים לחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

עבור טכנאי רשום – הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך

שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

דרישות נוספות :

 

שפות : ערבית ועברית ברמה גבוהה.

 

יישומי מחשב : יכולת עבודה בסביבה עתירת טכנולוגיה, הפעלת מחשב ושליטה בשימוש ביישומי  ה – OFFICE.

 

רישום פלילי : היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס”א – 2001.

 

הגבלת כשירות : 

לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ”ט – 1969 :

–  עובד חינוך מחוייב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי של משרד החינוך.

–  העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה :

* הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.

* הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש

עובד חינוך.

* הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

רישיון נהיגה – בתוקף

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד :

עבודה בשעות בלתי שגרתיות. עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה. נסיעות מרובות במסגרת התפקיד. עבודה עם ילדים ונערים ( גילאי 3-18, חינוך מיוחד עד גיל 21 ).

 

כפיפות :כפיפות מנהלתית – למנהל מחלקת החינוך במועצה.

כפיפות פדגוגית – למפקח על הביקור הסדיר במחוז.

הגשת מועמדות : 

את המועמדות למשרה יש להגיש על גבי טופס שאלון אישי / בקשה למשרה פנויה שניתן לקבל במזכירות המועצה או באתר האינטרנט של המועצה בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד / ת והמלצות, למנהלת לשכת ראש  המועצה במשרדי המועצה או בכתובת דוא”ל lishka@masade.muni.il  לא יאוחר מיום  05/12/2022  בשעה   14:00.

מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי הקבלה לעבודה מחמת מגבלותיו יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי המועצה, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

 

 

בכבוד רב,

ד”ר מתי אבני, עו”ד

ראש המועצה

mh202214_kvas_sder

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *