الرئيسية / اعلانات ومناقصات / הזמנה להגשת הצעות מחיר למתן שירותי תכנון של מקלט ציבורי בכפר מסעדה

הזמנה להגשת הצעות מחיר למתן שירותי תכנון של מקלט ציבורי בכפר מסעדה


2023-10-23

לעיון במסמכי המכרז לחץ כאן

מועצה מקומית מסעדה ( להלן : ” המועצה ” או “המזמין” ) מבקשת בזה לקבל הצעות מחיר למתן שירותי תכנון ( כולל הכנת כתב כמויות, אומדן מפורט לצורך יציאה למכרז ותוכניות ביצוע מפורט) של הריסת מבנה קיים ובניית מקלט ציבורי במקומו.

על המציע לספק הצעת מחיר לשירות לפי התיאור והדרישות המפורטים להלן.

הצעת המחיר תוגש ע”ג הטופס המצ”ב, ועל המציע לנקוב בהצעתו את סכום התמורה שהוא מבקש עבור השירותים נשוא בקשה זו.  הצעת המשתתף לא תעלה על  הסך של 90,000 ( כולל מע”מ). הצעה שעולה על סכום זה תיפסל. 

שכר התכנון כולל בתוכו את כל הוצאות התכנון ושכר היועצים הדרושים לביצוע העבודה לרבות אישורי בטיחות, נגישות, יועץ קרקע, יועץ חשמל וכו’, אך לא מדידה ואגרות.

שלבי התשלום והלו”ז לביצוע השירות ייקבעו בין הצדדים בתיאום ו/או לפי הנחיות פיקוד העורף. החשבונות עבור השירות  ייפרעו מיד עם קבלת הכסף מהמשרד המממן. מובהר בזאת למתכנן כי המשרד המממן משחרר כספים כנגד חשבוניות בלבד.

השירותים יבוצעו בהתאם לחוזה ההתקשרות שייחתם עם המציע הזוכה.

 1. מהות השירות הנדרש:
  • ייעוץ והתייעצות עם המזמין בכל העניינים הקשורים לפרויקט .
  • קיום קשר קבוע עם המזמין ודיווח למזמין על כל ההתפתחויות בכל שלב ושלב באופן שוטף ורצוף.
  • עיבוד תכניות מוקדמות לשם בירור התכנית הסופית.
  • עריכת תכנון מוקדם של הסכימה הקונסטרוקטיבית של העבודה.
  • הכנת תחזית תקציבית משוערת.
  • עיבוד תכניות והכנת המסמכים הטכניים הדרושים לשם אישור תכנית הבנין על ידי הרשויות השונות וטיפול בכל הדרוש לקבלת היתר בניה למבנה עד לקבלתו.
  • ניהול מו”מ עם הרשויות השונות לאישור התכנית.
  • לדאוג כי כל האביזרים , הציוד, הכלים המתקנים שיתוכננו יותאמו לדרישות הרשויות המוסמכות ולקבל במידת הצורך את אישורן המוקדם ( לרבות אישור הג”א , כיבוי אש , משרד הפנים, משרד הבריאות, מינהל מקרקעי ישראל וכל רשות אחרת שאישורה נדרש ע”י ועדות התכנון והבניה לשם קבלת ההיתר), וכן טיפול בקבלת כל אישור הנדרש להיתר הבניה.
  • הכנת כל החישובים הסטטיים הדרושים לאישור התכנית על ידי הרשויות.
  • הכנת חישובי הכמויות של העבודה והחומרים לשם הערכת עלות העבודה.
  • הכנת תיק מכרז שלם הכולל כתבי כמויות , אומדן עלויות, תיאורים טכניים של העבודות והחומרים הדרושים להתקשרות בהסכמים בין המזמין לקבלנים, תוכניות עבודה מפורטות לביצוע כגון תכניות חשמל לביצוע כולל תוכנית ייצור לוח חשמל, תוכניות מים ואיסטלציה, תוכנית קונסטרוקציה, אדריכלות, נתכנית גישות ותחבורה, תכנית כיבוי איש, תכנית מיזוג אויר וכיו”ב, וכן הכנת כל המסמכים הטכניים למכרז ולביצוע העבודה.
  • הדרכה ופיקוח עליון של ההוצאה לפועל של כל העבודות מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל , ההדרכה והפיקוח העליון תכלול בין השאר את הפעולות הבאות :

ביקורים באתר  העבודה, בחירה ואישור של חומרים , העברת כל המסמכים והנתונים לביצוע, הדרכה והחלטה  בביצוע העבודות ופיקוח של התאמת העבודה לתנאי ההסכם של המזמין עם כל קבלן וקבלן.

 • קבלה של כל העבודות עם גמר ביצוען על ידי הקבלנים .
 • קבלה סופית של העבודות בגמר תקופת האחריות של הקבלנים .
 • תיאום בין המתכנן לבין כל המהנדסים והיועצים בכל שלבי התכנון והביצוע.

 

 1. תנאים להגשת ההצעה :

2.1         המציע הנו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כחוק בישראל בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ( אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל”ו –   1976. לצורך זה על המציע לצרף להצעתו :

–   אישור  פקיד   שומה    או   רואה   חשבון   או  יועץ מס  המעיד  שהוא  מנהל פנקסי חשבונות  כדי ן או  שהוא  פטור  מלנהל אותם, אישור תקף על ניכוי                               מס במקור  ושהנו  נוהג  לדווח  על  הכנסותיו  ומדווח  על  עסקאות    שמוטל  עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, תשל”ו – 1975.

–             נסח חברה / שותפות עדכני או תעודת עוסק מורשה ( לפי העניין ).

 

2.2. על המציע להיות בעל  3 שנות ניסיון מקצועי לפחות לאחר סיום הלימודים כחוק. ” ניסיון מקצועי ” משמעותו ניסיון בתחום התכנון בבניה ציבורית.

לצורך זה על המציע לצרף  פירוט של שירותי תכנון בניה ציבורית שהוא ביצע ואישורים/  מסמכים/ המלצות  להוכחת עמידתו בתנאי הניסיון המקצועי.

 

הגשת ההצעות :

את  ההצעות  בצירוף  קורות  חיים / אישורים  המעידים  על  ניסיון  המציע  יש  להגיש  במשרד מנהלת לשכת ראש המועצה או באמצעות כתובת דוא”ל : lishka@masade.muni.il עד לא יאוחר מיום  31/10/2023 בשעה  14:00.

 

הצעה שתוגש לאחר המועד האמור תיפסל.

 

אין המועצה חייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה אחרת.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאינג’ סעיד עמאשה,   טל  : 0545580275

 

בכבוד רב,

ד”ר מתי אבני, עו”ד

ראש  מ. מ. מסעדה

 

 

shetler

 

شاهد أيضاً

שיפוצים

מכרז פומבי מס’ 1/2024 -הצעות לביצוע עבודות שיפוץ והנגשת קומה א’ בבניין המועצה

 לעיון במסמכי המכרז לחץ כאן המועצה המקומית מסעדה ( להלן : ” המועצה ” ) …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *