الرئيسية / اعلانات ومناقصات / הזמנה להגשת הצעות מחיר למתן שירותי תכנון שצ”פ בכניסה למגרש הכדורגל

הזמנה להגשת הצעות מחיר למתן שירותי תכנון שצ”פ בכניסה למגרש הכדורגל


2024-05-20

לחץ כאן להורדה/עיון במסמכי המכרז

מועצה מקומית מסעדה (להלן: “המועצה” ) מבקשת בזה לקבל הצעות מחיר למתן שירותי תכנון (כולל הכנת כתב כמויות ואומדן מפורט לצורך יציאה למכרז) של שצ”פ בכניסה למגרש הכדורגל בכפר מססעדה (שבילים, תאורה, מתקני כושר וספורט, ספסלים וחניה כולל נגישות).

על המציע הזוכה לספק הצעת מחיר לשירות לפי התיאור והדרישות המפורטים להלן.

הצעת המחיר תוגש ע”ג הטופס המצ”ב, ועל המציע לנקוב בהצעתו את סכום התמורה שהוא מבקש עבור השירותים נשוא בקשה זו. הצעת המשתתף לא תעלה על הסך של 24,000 ( כולל מע”מ). הצעה שעולה על סכום זה תיפסל.

שכר התכנון כולל בתוכו את כל הוצאות התכנון ושכר היועצים הדרושים לביצוע העבודה לרבות אישורי בטיחות, נגישות, יועץ קרקע, יועץ חשמל וכו’ (לפי הצורך), אך לא כולל אגרות.

שלבי התשלום והלו”ז לביצוע השירות ייקבעו בין הצדדים. החשבונות עבור השירות ייפרעו מיד עם קבלת הכסף מהמשרד המממן. מובהר בזאת למתכנן כי המשרד המממן משחרר כספים כנגד חשבוניות בלבד.

השירותים יבוצעו בהתאם לחוזה ההתקשרות שייחתם עם המציע הזוכה.

1. מהות השירות הנדרש:

1.1 ייעוץ והתייעצות עם המזמין בכל העניינים הקשורים לשירותי התכנון הנ”ל.

1.2 קיום קשר קבוע עם המזמין ודיווח למזמין על כל ההתפתחויות בכל שלב ושלב באופן שוטף ורצוף.

1.3 עיבוד תכניות מוקדמות לשם בירור התכנית הסופי.

1.4 לדאוג כי כל האביזרים , הציוד הכלים המתקנים שיתוכננו יותאמו לדרישות הרשויות המוסמכות.

1.5 הדמיית תלת מימד לתכנון.

1.6 הכנת כל החישובים הסטטיים הדרושים לאישור התכנית על ידי הרשויות.

1.7 הכנת חישובי הכמויות של העבודה והחומרים לשם הערכת עלות העבודה.

1.8 הכנת כתבי כמויות , תיאורים טכניים של העבודות והחומרים הדרושים להתקשרות בהסכמים בין המזמין לקבלנים , וכן הכנת כל המסמכים הטכניים והתוכניות למכרז ולביצוע.

1.9 הדרכה ופיקוח עליון של ההוצאה לפועל של כל העבודות מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל , ההדרכה והפיקוח העליון תכלול בין השאר את הפעולות הבאות :

ביקורים באתר העבודה, בחירה ואישור של חומרים , העברת כל המסמכים והנתונים לביצוע הדרכה והחלטה בביצוע העבודות ופיקוח של התאמת העבודה לתנאי ההסכם של המזמין עם כל קבלן וקבלן.

1.10 קבלה של כל העבודות עם גמר ביצוען על ידי הקבלנים .

1.11 קבלה סופית של העבודות בגמר תקופת האחריות של הקבלנים .

1.12 תיאום בין המתכנן לבין כל המהנדסים היועצים בכל שלבי התכנון והביצוע.

2. תנאים להגשת ההצעה :

2.1 המציע הנו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כחוק בישראל בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ( אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל”ו – 1976.

לצורך זה על המציע לצרף להצעתו :

– אישור פקיד שומה או רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות כדי ן או שהוא פטור מלנהל אותם, אישור תקף על ניכוי מס במקור ושהנו נוהג לדווח על הכנסותיו ומדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, תשל”ו – 1975.

– נסח חברה / שותפות עדכני או תעודת עוסק מורשה ( לפי העניין ).

2.2. על המציע להיות בעל 3 שנות ניסיון מקצועי לפחות לאחר סיום הלימודים כחוק. ” ניסיון מקצועי ” משמעותו ניסיון בתחום התכנון בבניה ציבורית.

לצורך זה על המציע לצרף פירוט של שירותי תכנון בניה ציבורית שהוא ביצע.

הגשת ההצעות :

את ההצעות בצירוף קורות חיים / אישורים או המלצות המעידים על ניסיון המציע יש להגיש במחלקת הרכש במועצה או באמצעות כתובת דוא”ל : masada.rechesh@gmail.com , עד לא יאוחר מיום 23/5/2024 בשעה 12:00.

הצעה שתוגש לאחר המועד האמור תיפסל.

אין המועצה חייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה אחרת.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאינג’ סעיד עמאשה, טל : 5580275 – 054.

בכבוד רב,

ד”ר סלמאן בטחיש

ראש מ. מ. מסעדה

 

 

לכבוד,

מועצה מקומית מסעדה

הצעת מחיר למתן שירותי תכנון שצ”פ בכניסה למגרש הכדורגל

להלן הצעת המחיר שאני מגיש למועצה המקומית מסעדה בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים בבקשה לקבלת הצעות מחיר :

עלות השירות המבוקש עבור שירותי התכנון לפי המפורט בבקשה לקבלת הצעות מחיר הנה

: _________________________ ₪ ( כולל מע”מ ).

אני מצהיר כי :

1. קראתי בעיון את כל פרטי הבקשה לקבלת הצעות מחיר ( להלן : הבקשה ” ) , ואני מצהיר בזה שהבנתי את הדרישות ושאני מסכים לתנאים המפורטים בבקשה הנ”ל, ובהתאם לכך ערכתי את הצעתי זו.

2. אני מצהיר בזאת כי ביכולתי לעמוד בכל הדרישות של הבקשה הנ”ל וכי אם הצעתי תיבחר אתקשר עם מ. מ. מסעדה בחוזה שיומצא לי.

3. ידוע לי כי התמורה שאקבל והתשלום בגין מתן שירותי התכנון נשוא הבקשה הנ”ל יהיו בהתאם לכללים המפורטים בבקשה הנ”ל.

4. הצעת מחיר זו היא למתן שירותי תכנון וכלל היועצים הנדרשים למתן השירות בהתאם למפורט בבקשה הנ”ל. סכום התמורה הנקוב בהצעתי כולל את התמורה המלאה שלי לרבות כל ההוצאות וכל המיסים וכיו”ב.

שם המציע : _____________________ ת.ז. / ח.פ. ___________________

כתובת : __________________________________

מס’ טלפון: ________________________________

דואר אלקטרוני: ____________________________

תאריך : _____________________ חתימה וחותמת:______________________

 

 

Htsaa_mgrash

 

 

 

شاهد أيضاً

تعبيد طرق في مسعدة

מכרז פומבי מס’ 2/2024 – הצעות לביצוע עבודות שדרוג ושיקום כבישים וניקוזים – שכונות ותיקות בתחום המועצה

לעיון במסמכי המכרז לחץ כאן המועצה המקומית מסעדה ( להלן : ” המועצה ” ) …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *