חופש המידע

דוח תושב לשנת 2020 – מועצה מקומית מסעדה

ארנונה

מועצה מקומית מסעדה תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020 (באלפי ש”ח) מספר תשבים שנה קודמת 4,111 מספר תושבים * 4,152 שטח שיפוט (דונם) 12,300 מספר משקי בית 986 דירוג סוציואקונומי 2 נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן : לחץ כאן להורדה

أكمل القراءة »

חוקי עזר – מועצה מקומית מסעדה

חוקי עזר – מועצה מקומית מסעדה חוקי העזר שבסמכות המועצה להתקין מקיפים ומכסים תחומים רבים בחייה ובפעילותה של הרשות. בעזרתם של חוקים אלו מממשת הרשות את סמכויותיה כלפי התושבים ומסדירה את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים. באמצעותם של חוקי העזר מטילה הרשות על בעלי הנכסים לבצע בנכסיהם פעולות מסוימות …

أكمل القراءة »

הזמנה להגשת בקשות להצטרפות למאגר היועצים והמומחים ולרשימת הספקים / קבלנים ונותני שירות של המועצה המקומית מסעדה

רישום לספקים ויועצים

המועצה המקומית מסעדה מזמינה בזאת ספקים/קבלנים, יועצים ונותני שירות להגיש בקשות להצטרפות למאגר היועצים והמומחים של המועצה ( להלן : ” מאגר היועצים והמומחים ” )  ולרשימת  הקבלנים, ספקי שירותים/טובין של המועצה ( להלן : ” רשימת הספקים והקבלנים ” ), וזאת בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד הפנים מס’  8/2016  ” …

أكمل القراءة »

מאגר יועצים ומומחים – מאגר מסעדה

בעלי מקצוע

  מס’ שם ענף / תחום הערות 1 אבו רומי מוסטפא תכנון פקוח וניהול פרויקטים   2 אופיר בוחניק חוקי עזר   3 אושר יעוץ והדרכה יעוץ ארגוני   4 חסין קיש מהנדס שמל   5 אמר פאהום תכנון פקוח וניהול פרויקטים   6  GM טרסט יעוץ ארגוני   7 …

أكمل القراءة »

רשימת בעלי מקצוע – מאגר מסעדה

בעלי מקצוע

  מס’ שם הזכיין מקצוע בערות 1 אבו רומי מוסטפא תכנון פקוח וניהול פרויקטים   2 אופיר בוחניק חוקי עזר   3 אושר יעוץ והדרכה יעוץ ארגוני   4 חסין קיש מהנדס שמל   5 אמר פאהום תכנון פקוח וניהול פרויקטים   6  GM טרסט יעוץ ארגוני   7 אהוד …

أكمل القراءة »

מדיניות מועצה מקומית מסעדה בנושא רישוי עסקים

נושא רישוי עסקים

לחץ כאן להרדת המדיניות במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי (מועצה מקומית מסעדה) את “המפרט האחיד” – המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו (להלן: “מבקש הרישיון“), כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו. “מבקש הרישיון”  – מבקש הרישיון, ו/או בעל העסק, ו/או מנהל העסק, ו/או המחזיק …

أكمل القراءة »