الرئيسية / المجلس المحلي / חופש המידע / מדיניות מועצה מקומית מסעדה בנושא רישוי עסקים

מדיניות מועצה מקומית מסעדה בנושא רישוי עסקים


2020-05-13

לחץ כאן להרדת המדיניות

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי (מועצה מקומית מסעדה) את “המפרט האחיד” – המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו (להלן: “מבקש הרישיון“), כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו.

“מבקש הרישיון”  – מבקש הרישיון, ו/או בעל העסק, ו/או מנהל העסק, ו/או המחזיק בעסק.

המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968 (להלן: “חוק רישוי עסקים“) ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג-2013 (להלן: “צו רישוי עסקים“).

המפרט האחיד ישמש כלי עזר למבקש הרישיון, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק, כאשר מחובתו ובאחריותו של מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש.

המפרט האחיד כולל את דרישות רשות הרישוי לקבלת רישיון עסק, בשלב זה, ל-13 (שלושה עשר) פריטים/סוגי עסקים, כמפורט להלן, כאשר הרחבת כתיבת המפרט האחיד לסוגי עסקים נוספים, תהיה לאחר אישור שלבי הרפורמה הבאים על ידי הממשלה.

סוגי העסקים עליהם חל המפרט האחיד החל מיום פרסומו באתר האינטרנט של המועצה הם כדלקמן:

פריט 1.1 – בית מרקחת

פריט 2.1ה – תיקון מיכלי גז

פריט 2.2 א – תחנת דלק ותדלוק

פריט 3.1 – בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

פריט 3.4 ג’– מכירת חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי

פריט 4.2 א’– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

פריט 5.1 ב’– איסוף והובלה של אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים

פריט 5.3 ג’– הובלתם במיכליות  של שפכים וקולחין

פריט 6.8 א’– ניהול קניון

פריט 7.7 ו’– דיסקוטק

פריט 8.4 ב’ – תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

פריט 8.9 א’ – מוסך מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז) פריט 10.8ב’ – איחסון חומרי חיטוי או ניקוי  שלא לצורך מכירה במקום

הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלות של כל חלקי המפרט האחיד
על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – “נותני האישור” (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות)  וגם הדרישות של “רשות הרישוי”  – במקרה זה מועצה מקומית מסעדה.

המפרט האחיד של מועצה מקומית מסעדה מורכב משני חלקים – “דרישות כלליות מעסקים”  ו – “דרישות פרטניות מעסקים”.

 

מבקש הרישיון – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד  מהשלבים המוזכרים לעיל:

שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין.
שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של מועצת מסעדה בפרק “דרישות כלליות מעסקים”.


יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה “דרישות כלליות מעסקים”  הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן ככל שהן רלבנטיות לעסקו.
באחריות מבקש הרישיון לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

שלב 3:קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של  מועצת מסעדה  בפרק “דרישות פרטניות מעסקים”.


באחריות מבקש הרישיון לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

 


דרישות כלליות מעסקים
יובהר בזאת, כי כל הדרישות הכלליות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן, ככל שהינן רלוונטיות לעסקו (וזאת בנוסף לאמור בפרק  “דרישות פרטניות מעסקים”).

  1. כללי1.1.אין בדרישות המפורטות להלן, לעניין כל פריט עיסוק, כדי לגרוע מחובתו של מבקש הרישיון למלא אחר כלל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לאותו פריט עיסוק, וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות, גם אם תקבענה בהמשך.

1.2.אין באמור במסמך זה כדי לפטור מבקש הרישיון מקיום דרישות כל דין החל עליו אף אם הוראות הדין אינן מפורטות במסמך.

1.3.בנוסף, מבקש הרישיון בתחומי מועצה מקומית מסעדה, יפעיל את עסקו בהתאם לחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.

1.4.מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

1.5.אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין.

1.6.במידה וקיימים/מופעלים בעסק, עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג-2013  (למשל – אטליז הנמצא במרכול), יחולו עליהם  גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לגבי כל אחד מאותם עיסוקים.

1.7.על מבקש הרישיון או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.

1.8.הדרישות הכלליות הנ”ל, רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק). המועצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מהדרישות הכלליות במפרטים הבאים שיפורסמו ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.

1.9.כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.

  1. פסולת

 

2.1.מבקש הרישיון יקיים את כל הדרישות המופיעות בחוק עזר למסעדה (איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון), התשע”ג 2012-

2.2.מבקש הרישיון יפנה את הפסולת הנוצרת בעסקו למיכלי אשפה ירוקים שירכשו על ידי מבקש הרישיון.

2.3.כמות מיכלי האשפה, נפחם ומיקומם, בהתייחס לכל עסק, ייקבעו על ידי מחלקת שיפור פני הכפר (שפ”ע) במועצה , בהתאם לגודל העסק, עיסוקו, מיקומו בכפר ותדירות הפינוי מהאזור בו נמצא העסק. הפרטים האמורים יועברו למבקש הרישיון על ידי מחלקת שפ”ע..

2.4.במהלך 3 השנים הקרובות, עסקים, שיוגדרו על ידי הרשות, כיוצרים כמות גדולה של פסולת, יחויבו לפנות את הפסולת הנוצרת בעסקם, על חשבונם, באמצעות קבלנים  מאושרים על פי חוק ולאתרים מאושרים על פי חוק או באמצעות הרשות – הכול על פי הנהלים שיקבעו מעת  לעת על ידי המועצה ושיימסרו למבקש הרישיון.

2.5.מבקש הרישיון המפנה את הפסולת הנוצרת בעסקו באמצעות קבלנים, כאמור בסעיף 2.4 (ולא אמצעות המועצה ), ישמור את מסמכי הפינוי המאשרים הטמנת הפסולת באתר מאושר, בעסק, למשך  3 שנים לפחות ויציגן לרשות לבדיקה – על פי דרישה.

2.6.פסולת נייר, זכוכית, ו/או כל זרם אחר שהוא בר מיחזור, יפונו על ידי מבקש הרישיון לפחים ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות ואו לאתר מיחזור מאושר על פי חוק.

2.7.פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.

2.8.בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מיחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מיחזור שונה מן המפורט בפרק זה, יחולו הוראות הדין.

2.9.בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, יטפל בפסולת זו על פי אחת מהאפשרויות הבאות:

2.9.1.    יוציא את הקרטונים, משוטחים וקשורים, על פי הנחיות הרשות, בשעות ובמועדים שייקבעו ויפורסמו על ידי הרשות מעת  לעת.

2.9.2.    ישליך את הקרטונים לכלוב ייעודי שהוצב על ידי הרשות.

2.9.3.     עסקים מסוימים שיוגדרו על ידי המועצה, בהתאם לשיקול דעתה בהסתמך על גודל העסק וכמות פסולת הקרטון הנוצרת בו, יחויבו לרכוש ולהפעיל  מכבש קרטון ויפנו את פסולת הקרטון, על חשבונם, לקבלן  מאושר על פי דין. מבקש הרישיון ישמור את מסמכי הפינוי המאשרים הטמנת הפסולת באתר מאושר, בעסק, למשך  3 שנים לפחות ויציגן לרשות לבדיקה – על פי דרישה.

 

2.10.       חל איסור מוחלט על שפיכת פסולת לכלובי קרטון או למיכלים אחרים אחרים המיועדים לפסולת ברת מיחזור.

2.11.       מבקש הרישיון שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים, יאסוף את הפסולת האמורה בשקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, ויפנה את השקיות לכלי אצירת האשפה או למכולה סגורה, שתידרש על ידי הרשות מעסקים מסויימים, בתדירות של  אחת ליום לפחות .

2.12.       מבקש הרישיון יטאטא וינקה את המדרכה הגובלת בעסקו, יאסוף את האשפה שנמצאה על המדרכה הגובלת בעסק וישמור על המראה והמצב התקין והנקי של עסקו – לרבות החזית, בכל עת.

  1. שפכים

 

3.1.מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז”ח)

3.1.1.             כל עסק, כהגדרתו בתוספת ל- “תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ”ב –  1992, יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז”ח), בקטעה צינור שבו מקבל העסקאת המים שלו מתאגיד המים  (מי תנור)  כאמור בתקנות. מבקש הרישיון ישלח למחלקת רישוי עסקים ותאגיד המים תנור את אישור התקנה של המז”ח.

3.1.1.1.      מבקש הרישיון יחזיק את המז”ח במצב תקין בכל עת  ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות (באחריותו המלאה ועל חשבונו של מבקש הרישיון) .

3.1.1.2.      במידה ונתגלו בבדיקה זו ליקויים, יתקן מבקש הרישיון את הלקויים, מיידית ויבצע בדיקה חוזרת למז”ח, על ידי מתקין מוסמך.

3.1.1.3.      תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך ו/או הבדיקה החוזרת, יועברו למחלקת רישוי עסקים ותאגיד מי תנור ובמקביל יישמרו בחזקת מבקש הרישיון ל-3 שנים לפחות.

 

3.2.שפכים

3.2.1.    שפכים תעשייתיים (לא סניטרים) שמקורם מפעילות העסק ,יוזרמו למערכת הביוב העירונית רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע”ד – 2014 .


3.2.2.    מבקש הרישיון של אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע”ד – 2014

3.2.3.    נדרש לבצע דיגום שפכים.

3.2.4.    מבקש הרישיון יממן את עלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים  (מי תנור)  בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע”א-2009.

3.2.5.    מבקש הרישיון מבין עסקים, כמפורט בסעיף 3.3.1, יתקין על חשבונו שוחת דיגום בתא הביוב האחרון של העסק, לפני נקודת התחברותו לביוב העירוני, או במקום אחר, כפי שיורה לו תאגיד המים מי תנור . במידה וקיימות מספר נקודות  הזרמה לביוב העירוני, תותקן נקודות הדיגום על פי דרישת תאגיד המים מי תנור.

3.2.6.    בכל מקרה של חשש לחריגה מערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע”ד – 2014 ,  באחריותו המלאה של מבקש הרישיון לדווח על כך למי תנור  באופן מידי, ולפעול בהתאם להנחיות התאגיד  והמשרד להגנת הסביבה, על מנת להביא לתיקון התקלה.

3.2.7.    מפעלים לעיבוד מזון לסוגיו (לרבות חמוצים, בשר, דגים ועופות, חלב ומוצריו), יידרשו להקים מתקן קדם טיפול לטיפול בשפכים על מנת להביאם לערכים הנדרשים בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע”ד – 2014 .

3.2.8.    בכל מקרה בו הותקן בעסק מתקן לטיפול בשפכים (לרבות מפריד שומנים), שוחת הדיגום תוקם ביציאה ממתקן הטיפול בשפכים ולא כנדרש בסעיף 3.3.3.

3.2.9.    עסק מסוג בית בד יפריד את זרם “מי העקר” מזרם השפכים התעשייתיים ו/או הסניטריים יאגור אותם בנפרד ויטפל בהם על פי חוק ודרישות המשרד להגנת הסביבה.

 

  1. מניעת רעש וריח

4.1.מבקש הרישיון  ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש בלתי סביר, בהתאם לקבוע בחוק למניעת מפגעים, התשכ”א-1961, תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ”ג – 1992 ו- תקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש”ן-1990, לרבות עדכוניהם, ככל שיהיו מעת לעת.

4.2.עסק שנמצא כגורם אפשרי לרעש בלתי סביר, יבצע על חשבונו, באמצעות בודק רעש מוסמך, מדידות רעש. במידה ונמצא שהעסק חורג מערכי הסף שבתקנות שלעיל, יגיש ליחידה הסביבתית להגנת הסביבה, תכנית להקטנת עוצמת הרעש שנכתבה על ידי יועץ אקוסטי מוסמך.

4.3.מבקש הרישיון יישם את המלצות התכנית שלעיל, מיד לאחר שאושרה על ידי היחידה הסביבתית  להגנת הסביבה.

 

4.4.מבקש הרישיון  לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב”נוהל להגדרת מפגעי ריח” של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו.

4.5.במידה ויש חשש ליצירת ריח בלתי סביר,  יגיש מבקש הרישיון,  ליחידה הסביבתית  להגנת הסביבה, תכנית להפחתת הריח.

4.6.מבקש הרישיון יישם את ההמלצות שבתכנית, מיד לאחר שאושרו על ידי היחידה הסביבתית להגנת הסביבה.

 

  1. בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של בשר

הגדרה לצורך פרק זה –
בשר
 : בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.

5.1.     מבקש הרישיון  יעמוד בכל האמור בחוקים רלבנטיים קיימים ו/או חוקים אשר יחוקקו במקומם או בנוסף להם.

5.2.     מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ”ג – 1983 לרבות הדרישות הנוספות לתקנות אלו ופרוט חלק מדרישות תקנות אלו המופיעות להלן:

5.3.     מבקש הרישיון לא ירכוש בשר, מחוץ למסעדה  אלא אם כן הבשר מלווה בתעודת בריאות וטרינרית שחתומה על ידי הרופא הווטרינרי של המפעל ממנו נרכש הבשר.

5.4.     מבקש הרישיון לא יקבל, לא יחזיק, לא ימכור, לא יכניס ולא ירשה לאחר להחזיק או למכור או להכניס בשר לעסק, שלא עבר בדיקת משנה אצל הווטרינר הרשותי או מי שהוסמך מטעמו  וקבל חותמת שהבשר “נבדק והותר”.

5.5.     מבקש הרישיון  שרכש בשר שמקורו בכפר מסעדה , ישמור בעסק את העתקי כל תעודות המשלוח או החשבוניות והקבלות בגין רכישתו. התעודות תשמרנה בבית העסק במשך 3 חודשים לפחות ממועד הרכישה ותוצגנה לווטרינר הרשותי לבדיקה – על פי דרישתו.

5.6.     מבקש הרישיון לא יאחסן בשר, באותו מקרר, יחד עם ירקות, סלטים וגבינות.

5.7.     מבקש הרישיון לא יגיש בשר ומוצריו שהופשרו או חוממו, יום או יותר לפני יום ההגשה.

5.8.     מבקש הרישיון לא יקפיא בשר טרי או בשר אחרי הפשרה.

5.9.     מבקש הרישיון לא ישווק ולא ישמיד בעצמו בשר שפג תוקפו. השמדה כאמור תיעשה על ידי הווטרינר העירוני בלבד.

5.10.מקום הכנת בשר בעסק יהיה סגור עם דלתות וחלונות מרושתים למניעת חדירת מכרסמים, עופות ובעלי חיים אחרים.

5.11.כל מוצרי המזון הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם.

5.12.אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי מזון שהתאריך האחרון לשיווקם פג.

  1. הצבת כסאות ושולחנות בתחום המדרכה הסמוכה לעסק

6.1.חל איסור על הוצאת שולחנות וכסאות מחוץ לשטח העסק לשטח ציבורי ו/או לרשות הרבים.

6.2.חל איסור על הוצאת סחורה מכל סוג שהוא מחוץ לשטח ציבורי ו/או לרשות הרבים.

 

  1. רוכלות

7.1.רוכלות תתבצע בהתאם לאמור בחוק העזר למועצת מסעדה ( בשלבי הכנה לחקיקה ).

  1. נגישות

8.1.מבקש הרישיון שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה’1 לחוק האמור.

8.2.מבקש הרישיון  יגיש לאגף הנדסה במועצה  תכנית לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, אשר הוכנה על ידי מורשה נגישות.

8.3.מבקש הרישיון  יישם את התכנית כאמור, וישלח לאגף הנדסה דו”ח חתום על ידי מורשה הנגישות שהתכנית שהוצעה על ידו אכן בוצעה במלואה.

שלב 3: דרישות פרטניות מעסקים (להלן: “הדרישות הפרטניות”):

מחובתו של מבקש הרישיון לקיים את מלוא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק הדרישות הפרטניות – להלן.

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה  פריט 1.1 – בית מרקחת

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק “דרישות כלליות מעסקים”.

הגדרות אזורי המועצה לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב”ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה.

מגורים משולב מסחר – מבנה הכולל קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחר.

בנוסף לאמור במסמך זה בעמודת מדיניות המועצה, על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בכל סתירה ביניהן – הוראות התב”ע הן הגוברות.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התב”עות החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
1.1  

בית מרקחת

 

על בית העסק להחזיק מיכל סגור לקליטת פסולת מסוכנת, לרבות  תרופות שפג תוקפן מתושבי הישוב.
כל פסולת חומר מסוכן, לרבות תרופות, תכשירים רפואיים וחומרים רפואיים אחרים שפג תוקפם והמיכל האמור לעיל, תטופל בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ”א 1990.
העתקים של תעודות פינוי פסולת החומר המסוכן ישמרו בעסק ויוצגו לרשות על פי דרישה.
אין הגבלה למעט מבנה מגורים

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 2 – דלק ואנרגיה, 2.1 גז, פריט 2.1ה – תיקון מיכלים

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק “דרישות כלליות מעסקים”.

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב”ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה.

מגורים משולב מסחר – מבנה הכולל קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחר

בנוסף לאמור במסמך זה בעמודת מדיניות המועצה,  על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בכל סתירה ביניהן – הוראות התב”ע הן הגוברות.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התב”עות החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
2.1 ה תיקון מכלי גז   אסור בכל אזורי הכפר

 

 

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 2 – דלק ואנרגיה, 2.2   דלק לסוגיו, פריט 2.2 א – תחנת דלק ותדלוק,

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק “דרישות כלליות מעסקים”.

הגדרות אזורי המועצה  לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב”ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה.

מגורים משולב מסחר – מבנה הכולל קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחר

בנוסף לאמור במסמך זה בעמודת מדיניות המועצה,  על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בכל סתירה ביניהן – הוראות התב”ע הן הגוברות.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התב”עות החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
2.2 א תחנת דלק ותדלוק   מותר בכל מקום למעט המגבלות  המופיעות  בהנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ”א 18/4, בהתייחס לסוג התחנה .


דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים, פריט 3.1 – בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק “דרישות כלליות מעסקים”.

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב”ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה.

מגורים משולב מסחר – מבנה הכולל קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחר

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב”ע.
בנוסף לאמור במסמך זה בעמודת מדיניות המועצה, על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בכל סתירה ביניהן – הוראות התב”ע הן הגוברות.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התב”עות החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה   אסור בכל אזורי הכפר עד לשינוי התב”ע ובכפוף לאישור משרד החקלאות

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים, 3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי, פריט 3.4 ג’– מכירתם

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.

זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק “דרישות כלליות מעסקים”.

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב”ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה.

מגורים משולב מסחר – מבנה הכולל קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחר

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב”ע.
בנוסף לאמור במסמך זה בעמודת מדיניות המועצה, על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בכל סתירה ביניהן – הוראות התב”ע הן הגוברות.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התב”עות החלות על כל מגרש ומגרש.

 

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
3.4 ג מכירת חומרי הדברה וחומרי רעל לשימוש חקלאי   אסור ב:  מבנה מגורים, מבנה מגורים עם חזית מסחרית ומגורים משולב מסחר  וכביש ראשי

מותר ב: בשטחים חקלאיים .

 

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 4 – מזון,  4.2 בית אוכל, פריט 4.2 א’– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק “דרישות כלליות מעסקים”.

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב”ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה.

מגורים משולב מסחר – מבנה הכולל קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחר

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב”ע.
בנוסף לאמור במסמך זה בעמודת מדיניות המועצה, על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בכל סתירה ביניהן – הוראות התב”ע הן הגוברות.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו”ת החלות על כל מגרש ומגרש.

 

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
4.2 א בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום אסורה הגשה ומכירה של משקאות משכרים בעסק .

מבקש הרישיון יתקין אמצעים למניעת מטרדי עשן וריחות על פי ההנחיות שיועברו אליו על ידי היחידה לאיכות הסביבה, נצרת עלית , במידת הצורך ועל פי הנסיבות.
מבקש הרישיון ישלח ליחידה לאיכות הסביבה נצרת עילית  חוזה התקשרות עם חברה המבצעת תחזוקה מונעת ושוטפת, לכל המתקנים למניעת ריחות ועשן, שהותקנו בעסק.

מבקש הרישיון  יתקין לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן  תקני שגודלו ונפחו ייקבעו בהתאם לפעילות העסק. המפריד יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן ובתדירות שיאפשרו עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע”ד – 2014  ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית.

השומנים והשמנים המפונים מהמפריד יפונו באחריות מבקש הרישיון ועל חשבונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. קבלות המעידות על הפינוי כאמור, יישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה.

שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שומן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
מבקש הרישיון  ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש חזק מעבר לכותלי העסק.

בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של בשר:
מבקש הרישיון  יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק “תנאים כלליים”.

מותר בכל מקום למעט מבנה מגורים

 

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 5 – מים ופסולת, 5.1, אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים פריט 5.1 ב’– איסופה, הובלתה

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק “דרישות כלליות מעסקים”.

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב”ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה.

מגורים משולב מסחר – מבנה הכולל קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחר

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב”ע.
בנוסף לאמור במסמך זה בעמודת מדיניות העיריה, על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בכל סתירה ביניהן – הוראות התב”ע הן הגוברות.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו”ת החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
5.1 ב איסופה, הובלתה של אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים מבקש הרישיון יאסוף ויוביל את הפסולת באחריותו ועל חשבונו לאתר המאושר על פי דין ועל ידי הרשות-במידה והוא מטפל בפסולת של הרשות.

מבקש הרישיון לא יבצע בפסולת הנאספת כל  פעולה של עיבוד, ניצול מיחזור או מיון.  אלא רק באתר המורשה לכך על פי כל דין ועל ידי הרשות (במקרה והאתר נמצא בתחומה).

מבקש הרישיון  יאחסן כלי אצירה – ריקים או מלאים – רק במקום המאושר על ידי הרשות.
מבקש הרישיון  יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת רק במקום אחר שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.

 

חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

 

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 5 – מים ופסולת, 5.3, שפכים וקולחין,  פריט 5.3 ג’– הובלתם במיכליות

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק “דרישות כלליות מעסקים”.

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב”ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה.

מגורים משולב מסחר – מבנה הכולל קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחר

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב”ע.
בנוסף לאמור במסמך זה בעמודת מדיניות המועצה, על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בכל סתירה ביניהן – הוראות התב”ע הן הגוברות.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו”ת החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
5.3 ג הובלת שפכים וקולחין  במכליות ביובית תרוקן את תוכנה אך ורק במקום שהותר לכך על ידי תאגיד המים – תנור  או במקום מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה. חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

 

 

 

 

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 6 – מסחר ושונות, 6.8 קניון,  פריט 6.8 א’– ניהולו

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק “דרישות כלליות מעסקים”.

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב”ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה.

מגורים משולב מסחר – מבנה הכולל קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחר

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב”ע.
בנוסף לאמור במסמך זה בעמודת מדיניות המועצה, על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בכל סתירה ביניהן – הוראות התב”ע הן הגוברות.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התב”עות החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
6.8 א ניהולו בנקודת חיבור לביוב העירוני, של קניון, שיש בו בתי אוכל, יותקן מפריד שומן כך שהעסק יעמוד בערכים המצוינים ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע”ד – 2014 .
בעל הקניון, על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה, לא יאפשר לעסק היוצר מפגעי ריח ועשן כתוצאה מפעילות בישול טיגון צליה ואפייה לפעול ללא חיבור לפיר אוורור לגובה הגג. פיר האוורור יתוכנן לאפשר התקנת תעלות לסילוק אדים ועשן מבתי האוכל, לאחר חיבורם למערכות סינון וטיהור אוויר.

ספיקת האוויר בפיר האוורור תהיה בעוצמה המאפשרת לבעלי העסקים לעמוד בכל האמור בחוק אוויר נקי ותקנותיו. פתח היציאה של מערכת איסוף וטיפול באדים וריח ימוקם באופן שאינו מהווה מטרד סביבתי.

עבודות הדברת מזיקים בשטח העסק יבוצעו על ידי מדביר בעל היתר מתאים, על פי דין, ובעל תוקף.

מכלי איסוף הפסולת ימצאו בחדרי אשפה סגורים ומאווררים שרצפתן מכוסה בטון ומנוקזת אל מערכת האיסוף והטיפול בשפכים.

מבקש הרישיון יחזיק בחדרי האשפה דחסן קרטונים ויפנה את הקרטונים הדחוסים לקבלן מאושר על פי חוק – על חשבונו.

תיתכן אפשרות שמבקש הרישיון יידרש לרכוש ולהפעיל דחסן/מכבש לסוג פסולת נוסף, בהתאם לשיקול דעתה של הרשות.

על פי תב”ע ייעודית.


דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט, 7.7 עינוג ציבורי,  פריט 7.7 ו’– דיסקוטק

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק “דרישות כלליות מעסקים”.

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב”ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה.

מגורים משולב מסחר – מבנה הכולל קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחר.

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב”ע.
בנוסף לאמור במסמך זה בעמודת מדיניות המועצה, על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בכל סתירה ביניהן – הוראות התב”ע הן הגוברות.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התב”עות החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
7.7 ו דיסקוטק   אסור בכל אזורי הישוב.

 

 

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 8 – רכב ותעבורה, 8.4 הסעת נוסעים,  פריט 8.4 ב’ – תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות. זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק “דרישות כלליות מעסקים”.

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב”ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה.

מגורים משולב מסחר – מבנה הכולל קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחר

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב”ע.
בנוסף לאמור במסמך זה בעמודת מדיניות המועצה, על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בכל סתירה ביניהן – הוראות התב”ע הן הגוברות.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התב”עות החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
8.4 ב תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית   על פי תב”ע ייעודית

 

 


דרישות פרטניות מעסקים
קבוצה 8 – רכב ותעבורה, 8.9 מוסך –מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ”ה) לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי,
פריט 8.9 א’ – מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות. זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק “דרישות כלליות מעסקים”.

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב”ע)

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה.

מגורים משולב מסחר – מבנה הכולל קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחר

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב”ע.
בנוסף לאמור במסמך זה בעמודת מדיניות המועצה,  על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בכל סתירה ביניהן – הוראות התב”ע הן הגוברות.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התב”עות החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
8.9 א מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)   על פי תב”י ייעודית

 

 

 

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים, 10.8 חומרי חיטוי או ניקוי  פריט 10.8ב’ – איחסונם שלא לצורך מכירה במקום

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק “דרישות כלליות מעסקים”.

הגדרות אזורי הכפר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב”ע)
מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.

מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה.

מגורים משולב מסחר – מבנה הכולל קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחר

שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב”ע.

בנוסף לאמור במסמך זה בעמודת מדיניות המועצה, על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בכל סתירה ביניהן – הוראות התב”ע הן הגוברות.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התב”עות החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
10.8 ב אחסונם שלא לצורך מכירה במקום   בעסקים שבהם מאחסנים בנוסף לחומרי חיטוי וניקוי גם מוצרי מזון – בעל העסק יבצע הפרדה מוחלטת בין אזורי האחסנה של המזון ושל חומרי החיטוי. במקרה שבעסק יש אחסון מזון – אחסון המזון יהיה במקום מאוורר ובטמפרטורה שלא תעלה מעל 24 מעלות.

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *