الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2018 ישיבות 2018 / פרוטוקול ישיבת מליאה שמן המניין מספר 5/2018

פרוטוקול ישיבת מליאה שמן המניין מספר 5/2018


2018-05-07

משתתפים:

 • מר יוסף ברון –     ראש המועצה
 • גב’ ברכה כהן –     חברת מועצה
 • מר רונן סגל –      חבר מועצה
 • עו”ד מרון כליפה –      חבר מועצה
 • מר פיסל ספדי –      גזבר המועצה
 • מר היית’ם חאטר – מהנדס המועצה
 • עו”ד נג’יב מדאח – יועמ”ש המועצה

נוכחים:

 • גב’ מיכל חזן – מנהלת לשכת ראש המועצה. מקלידת הפרוטוקול.
 • אורחים

 

 

המועצה התכנסה לישיבה מן המניין מס’ 5/2018 בתאריך 7.5.2018 בשעה 14:00 בלשכת ראש המועצה.
על סדר היום:

 

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס’ 4.2018 מיום 14.3.18
  פרוטוקול קודם אושר
 2. הצגת דוח חצי שנתי סגור 2017
  פייסל מעדכן שרו”ח זידאן ראבח (מטעם משרד הפנים) שכתב את הדו”ח לא הגיע מסיבות אישיות.
  הצגת מצב הרשות מבחינה כספית ע”י גזבר המועצה
  מנתוני הדו”ח שהוגש מסתמן עודף של יותר מ5.5 מיליון ₪ .
  מצב הגביה: כ- 30%
  ראש המועצה: אנו עומדים בימים אלה לפרסם מכרז לבחירת רו”ח חדש למועצה, עבודתו של רו”ח הנוכחי אינה משביעת רצון ולא מקצועית. בדוחות החשבון האחרונים שהגיש ישנם הרבה טעויות ואי דיוקים ולמעשה אינם משקפים את המצב הכספי ואת שיעורי הגביה האמיתיים במועצה.
 3. הצגת דוח רבעוני 4.2017
  פייסל: מצאנו נתונים מוטעים בדו”ח
  אחוז הגבייה בשוטף 67%. 90% לפי נוסחת משרד הפנים לקבלת מענק מותנה.
  הצלחנו לסיים את השנה ב66,000 עודף
  אין הערות
  א. הצגת סוגיית הגבייה ברשות
  ראש המועצה מעדכן שבפועל איננו יודעים מה מצב הגבייה האמיתי מאחר והנתונים של רו”ח שגויים. בחודש הקרוב תטופל סוגיה זו. אנחנו יודעים על כ-100 משפחות שלא משלמות מיסים בכלל וזה מצב שלא ייתכן.
  המועצה תתחיל בגביה יותר מאסיבית ופורסם מכתב לתושבים בנושא.
  נהיה מוכנים ללכת להסדרים לקראת תושבים שיש להם בעיות בתשלומים, ובלבד שתהיה פעילות ורצון לפרוס את התשלומים. במידה וזה לא יעבוד נגיע גם לעיקולים. הנושא טעון עבודה קשה  וגם השייחים מעורבים בנושא.
  ברכה: האם הגרעין גדל עם השנים או שזה היסטורי?
  ראש המועצה: מדובר בגרעין קשה.
  נג’יב יועמ”ש – מס’ התושבים שלא שילמו היה יותר גדול. בשנה שעברה בוצע נוהל הנחות של משרד הפנים והוגשו בקשות להנחות.
  ראש המועצה:  בישיבה הבאה יוגש דוח מפורט על מצב הגביה – שוטפת + חובות ישנים

 

 

 1. אישור חוזה בכירים למנהלת לשכה :

ראש המועצה :  גב’ מיכל חזן – לוי  ת.ז. 034948927  מונה כמנהל לשכת ראש המועצה. אני מבקש את אישור המליאה להעסקתה בחוזה אישי בהיקף של משרה מלאה ובאחוז שכר של 40% משכר מנכ”ל. החוזה ותנאי ההעסקה הנם בנוסח ובהתאם לתנאים שאושרו ע”י משרד הפנים בחוזר מנכ”ל מס’  1/2011 ובכל הנחיה ו/או עדכון אחר של משרד הפנים.

לאור הורדות שבוצעו בכל הקשור לתוספות כונניות, תוספות אחזקת רכב ושעות נוספות שניתנו לפני תחילת כהונתי לעובדים שונים, ולאור סיום העסקתו של עו”ד שטיפל בגבייה, אזי קיים מקור תקציבי למימון העלות של החוזה האישי.

 

מליאת המועצה אישרה פה אחד את העסקתה של העובדת הנ”ל בחוזה אישי בהיקף של משרה מלאה בשיעור 40% משכר מנכ”ל בהתאם לתנאי ההעסקה, בנוסח ובתנאים שאושרו ע”י משרד הפנים.

 

 1. פרויקט החשמל
  ראש המועצה: פרויקט החשמל מתוכנן להיות פרויקט הדגל בכל הישובים הדרוזיים ברמת הגולן. שר הפנים ושר האנרגיה אף הם מעורבים ופועלים לקידום הנושא.
  אנו מקווים שעד סוף שנת הכספים הנוכחית הנושא יוסדר וכל תושבי היישובים הדרוזיים יוכלו ליהנות משירותי חברת החשמל.
  א. עדכון תעריף החשמל לצרכנים
  המועצה מבקשת לפעול ע”פ הוראות החוק והואיל ועד כה תעריפי החשמל חרגו במעט מהתעריפים הקבועים בחוק הננו מתכוונים להוזיל את תעריפי החשמל בהתאם.
  היועץ המשפטי יבדוק את התעריפים הקבועים בחוק ויכין תעריף חשמל חדש.
  הוחלט פה אחד להוזיל את תעריפי החשמל ולהצמידם לתעריפים הקבועים בחוק ושתעריף החשמל החדש יוחל מחודש מתחילת החודש הנוכחי ( מאי 2018 ).
 2. דיווח מישיבה עם מנכ”ל המשרד לשת”פ אזורי
  ראש המועצה מעדכן: התקיימה ישיבה של ארבעת ראשי המועצות עם המנכ”ל לשת”פ אזורי שמרכז את כל תכנית תקציב החומש לישובים הדרוזיים ברמת הגולן ועל מנת לייעל את התכנית.
  במסעדה הסכום הנדרש הוא 9.6 מיליון ₪ והתקבלה החלטה שהתקציבים יועברו ישירות באמצעות משרד הפנים וזאת על מנת שהתקציבים יאושרו עוד לפני סוף השנה.
  התקציבים הם בתחום: ביטחון, חינוך, ספורט, תשתיות .כאשר ניתן דגש לנושא הבטחון ומיגוניות בתחום בתי הספר, שם הנושא הוא קריטי במיוחד בגלל מצב בטחוני. אנו מקווים שהתקציבים יוזרמו מהר על מנת שנוכל לנצל אותם בצורה היעילה ביותר.
 3. תובנות והנחיות מסיור מנכ”ל שהתקיים ב-3.5.2018
  ראש המועצה מעדכן: עיקר הסיור יועד לבחינת נושא ההיערכות לבחירות של הכפרים הדרוזיים ברמת הגולן.
  המנכ”ל נפגש גם עם השייחים בנפרד על מנת לשמוע מה דעתם ומה הם רוצים בנושא וקיים סיור בכל ארבעת המועצות.
  יצוין כי ההחלטה על קיום הבחירות נקבעה בבג”צ ועל כן לא ניתן לשנותה. אנו מתכננים להוביל מהלך של הסברה לעובדי הרשויות ולתושבים בהם יוסברו נושאים כל הנושאים הקשורים להליכי בחירות ולביצועם. המטרה היא לאפשר לכל בעלי זכות הבחירה ללכת להצביע ולהשפיע.
 4. מינוי רשם נכסים למועצה
  ראש המועצה: החוק מבקש למנות רשם נכסים (תקנות משעת 1967) וכך נעשה.

חברי המליאה מאשרים פה אחד הסמכת אחד מעובדי המועצה כרשם נכסים בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות ( ניהול פנקסי זכויות במקרקעין ), תשכ”ז – 1967, לפי בחירתו של ראש המועצה.

 1. אימוץ חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות ( החזקת מקלטים ), התשל”ו – 1975 :

ראש המועצה: בעקבות דוח מבקר המדינה בעניין מקלוט ביישובים בצפון. מסקנות  הדוח היו חמורות ואנו פועלים לתיקון הליקויים, לא רק בשל מסקנות הדו”ח אלא גם כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של תושבי הישוב.

אחד מהליקויים בדו”ח מבקר המדינה היה העדר חוק עזר בנושא החזקת מקלטים, ולפיכך אני מבקש את אישור המליאה לאימוץ חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות ( החזקת מקלטים ) שפורסם ע”י משרד הפנים.

חברי המליאה מאשרים פה אחד לאמץ את חוק העזר לדוגמה הנ”ל. הטיפול בפרסום הדו”ח ייעשה ע”י יועמ”ש המועצה.
מרכיבי בטחון
רכב בטחון לקב”ט (סקירה בגין הפגישה עם אלוף פיקוד העורף)
ראש המועצה ביקש מאלוף הפיקוד הרשאה בכתב לרכישת רכב בטחון לקב”ט והדגיש שהדברים צריכים להתבצע מהר לאור המצב הבטחוני.

 1. ביצוע פרויקטים בתחום החינוך:
  א. פרויקט הצללת מרחבים בבתי הספר
  נכון לרגע זה אין שום הצללה בבתי הספר ראש המועצה מציג את סוג ההצללה שמתוכננות.
  ב. בניית 5 יחידות גני ילדים
  כרגע נבנים 5 גני ילדים עם מיגון. מהנדס המועצה  מציג את הפרויקט בפני חברי המועצה.
 2. ביצוע פרויקטים בתחום תשתיות
  א. השלמת שדרוג בית העם
  אנו מקווים להשלים מהר את הפרויקט של קירוי בית העם. המהנדס מעדכן שכבר יש תאריכים להמשך ביצוע וכרגע עובדים על נושא השדרוג
  ב. ביצוע עבודות תאורה בטיילת ברכת רם
  בתחילת שנה סללנו את טיילת ברכת רם ולאחר מכן גם ספסלי מתכת מכובדים (כמו גם ברחוב הראשי – בשדרה המרכזית)
  ג. השלמת עבודות בטיחות בדרכים בשיתוף משרד התחבורה
  קיימת יתרה של 300,000 ₪ ואנחנו מבקשים לנצל אותם כמה שיותר מהר על מנת שלא ילכו לאיבוד.
  ד. הסדרת מעגלי תנועה בכבישים המרכזיים
 3. היערכות לבחירות
  ראש המועצה מעדכן שאנחנו מתקרבים לתאריכים שבהם נצטרך להיערך לבחירות. בתקופה הראשונה נאתר מקומות לקלפי. נטפל בנושא ההסברה. ניתן מענה לשאלות.
  מיכל – יש לתאם פגישה עם מנהלת הלשכה בקריית שמונה על מנת שאנשים יקבלו טיפול מהיר ויוכלו להכנס לפנקס הבוחרים ולא להישאר בחוץ.
 4. פרסום מכרזים:
  א. מכרז רו”ח – יפורסם בשבוע הקרוב
  ב. מכרז קבלן חשמל
  ראש המועצה: במצב הנוכחי הטיפול בליקויים ותיקונים של מערכת החשמל נשען על עובד מתוך המערכת שאינו נותן את השירות שמשתווה לטיפול של חברת חשמל או טיפול ראוי שיהיה לתושבים בגין רשת חשמל. לכן הנחה ראש המועצה לפרסם מכרז חדש לקבלן חשמל.
  אנו נרכז עבורו ליקויים + חיבורים חדשים
  ליקוי שייגרם באשמת הדייר – ישולם על חשבונו.
  ליקוי באשמת המועצה – המועצה תממן את התיקון.
  קיים פורמט מסודר לנוהל תיקון בנושאי חשמל
  עדכון ראש המועצה בנושא המנוף המקולקל.
  ג. אישור הצטרפות להסכם איסוף אשפה באמצעות אשכול גליל מזרחי
  ההסכם נחתם ומחודש הבא יתחילו לעבוד. בהסכם זה חסכנו הרבה כסף למועצה כ- 40%.
 5. פרויקט תחנות הרוח
  חברת אנרג’י בע”מ שרוצים להקים חוות תחנות רוח ברמת הגולן. מדובר בכ-48 תחנות רוח שאמורות לייצר הרבה מאוד חשמל . יוסי מעדכן שכרגע מסרב לחתום על מנת לשמור על האינטרסים של המועצה ובמידה ויהיה רלוונטי מבקש לברר מספר דברים:
  א. מה המועצה מקבלת / מרוויחה מהקמת פרויקט שכזה.
  ב. יש לוודא שלא נגרם נזק לחקלאות (ניתן לבדוק זאת דרך פרויקטים שכבר קיימים).
  לאותה החברה יש פרויקט דומה בפולין שהוצע ליוסי לנסוע לבקר בו.
 6. סוגיית שמירה על הניקיון – רשימת פרויקטים
  יש לנו כספים בצנרת ואנחנו צריכים להציע פרויקטים כדי לממש את הכספים.
  מבקש המלצות לפרויקטים על מנת לממש את הכסף עוד השנה.
  פייסל – הצעה למכולה לפסדים
  ראש המועצה מבקש ששלושת חברי המועצה יקיימו ישיבה עם הגזבר (פייסל) ודדי על מנת להביא רעיונות פרויקטים כדי להביא את הכסף לידי מימוש.
 7. שונות
  א. קיוסק בחט”ב
  אינו עומד בתנאים ומנהל בית הספר לא מפסיק את הפעילות שלו.
  ברכה – תבדוק את הנושא. במידה ואין לו רישיון יועלה לשימוע.
  נגי’ב – מעדכן כי קיים חוסר שת”פ בין משרד הבריאות, הווטרינר והשיטור – נתקלנו בבעיה בעיקר במכירת מזון בבית הספר. לנו כרשות מקומית אין מספיק אמצעים כדי לאכוף את הנושא.
  מחלקת רישוי העסקים במועצה היא חדשה ולכן צריך גיבוי ממשרד הבריאות בנושא.
  ב. נג’יב מעדכן בנוגע לוועדות
  הוועדות אינן מתכנסות. עלתה השאלה האם יש צורך שיתכנסו כל זמן קבוע או רק במקרה שיש צורך שעולה.
  ג. עדכון של ראש המועצה לגבי התנהלות מול הוועדה המרחבית
  מיכל – יש להודיע לרונן מתי ישיבות של הוועדה המרחבית לתכנון לפי תאריכים שיתקבלו מהיית’ם

 

 

קביעת מועד לישיבה הבאה:
ישיבה המועצה הבאה נקבעה לתאריך 5.6.2018 בשעה 12:00 בלשכת ראש המועצה

 

 

   

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *