צו מיסים לשנת 2024


2024-03-14

 לחץ כאן להורדת צו המיסים לשנת 2024 

בתוקף סמכותי ובהתאם לסעיף 9 ( ב ) וסעיף 10 לחוק ההסדרים במשק המדינה –(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  ) התשנ”ג, 1992  ולפי פקודת המועצות  המקומיות (נוסח חדש) ובהתאם להחלטת המועצה המקומית מסעדה , שיעורי הארנונה הכללית לשנת 2024 הינם כמפורט להלן :

 • כללי:
 1. מובא לידיעת הציבור כי אין שינוי בתעריפי הארנונה לשנת 2024 לעומת התעריפים לשנת 2023 מלבד ההעלאה השנתית בשיעור 2.68 % בהתאם לחוק ולהנחיות משרד הפנים.
 1. יחידת שטח תחושב במ”ר.
 1. התעריפים בצו המיסים הינם למ”ר בהתאם לסיווג הנכס ולשימוש בו בפועל , כפי שיפורט להלן.
 1. שטח המבנה במבנים למגורים – כולל כל השטח של המבנה לרבות קירות חוץ ופנים, ממ”דים , חדרי מדרגות, מרפסות מקורות סגורות וכל שטח מקורה אחר, בין שהוא צמוד לדירה ובין שאינו צמוד לה , למעט שטח המקלט המשמש לצורך מקלט בלבד.
 1. כניסה מקורה להגנה מגשם עד 6 מ”ר ובליטות ארכיטקטוניות ללא שימוש פונקציונאלי ומרפסות פתוחות מכיוון אחד לפחות לא יחויבו בארנונה.
 2. מוסכים וחניות לרכב הצמודים למבני מגורים יהיו פטורים מארנונה כל עוד הם משמשים לחניית רכב.
 3. מחסנים לשימוש ביתי ( בעלי כניסה נפרדת ) וסככות צמודות / סמוכות למבני מגורים יחויבו בארנונה על 35% משטחם.
 4. מרתפים ועליות גג עד גובה 1.80 מ’ לא יחויבו בארנונה.
 5. בבתים משותפים למגורים – בין הרשומים כך בלשכת רישום המקרקעין ובין שטרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין , יראו את הרכוש המשותף שבמבנה כחלק משטח כל דירה ודירה , כאשר לשטחה של כל דירה ודירה יתווסף השטח הכולל של הרכוש המשותף כשהוא מחולק באופן יחסי מגודל הדירה בין מס’ הדירות בבית המשותף.
 6. שטח מבנה שאינו למגורים – כולל כל שטח של המבנה בכל הקומות והמפלסים ( לרבות קירות חוץ ופנים ) יציעים וכן כל שטח מקורה אחר, בין שהוא צמוד לאותו נכס ובין שאינו צמוד לו , למעט שטח המקלט והמבואה למקלט המשמש לצורך מקלט בלבד. יציע נכלל בשטח המבנה באם גובהו מרצפתו לתקרה מ- 1.80 מ’ ומעלה ויש לו מתקן עליה קבוע או נייד , המאפשר עליה ליציע ושימוש בו.
 7. שטח המבנה במבנים לתעשייה ומלאכה , מסחר ושירותים – כולל את שטח  המבנה כאמור בסעיף 10 לעיל לרבות מחסנים , סככות ומבני עזר ( למעט מקלט ומבואה למקלט המשמש כמקלט בלבד ) לרבות שטח הקרקע שהינו עד 50% מהשטח התפוס ע”י המבנה , שנעשה בו שימוש עם המבנה כחצר או גינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה. החיוב של שטח הקרקע שנעשה בו שימוש עם המבנה כאמור לעיל , יהיה לפי התעריף של קרקע תפוסה, אלא אם נאמר במפורש אחרת לגבי סוג נכס מסוים.
 8. מיכלי גז טמונים כוללים שטח המיכל וכן שטח המוגדר כטווח בטיחות לפי תקן ישראלי.

 

 • הגדרות:

בצו זה יהיו למונחים שהוגדרו בפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) ובצו המועצות המקומיות (ב) התשי”ג-1953 או בכל חוק מחייב אחר, אותן הגדרות, כפי שיש להם                בפקודה ו/או לפי הצו ו/או לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה, והמונחים המפורטים בצו זה להלן יהיו כפי הגדרתם ובמובן כמבואר לצדם.

               “בנין” – כל מבנה בתחום המועצה או חלק ממנו, לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו הוא עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה, אך לא יותר מהשטח                שקבעה לכך המועצה, למעט קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם, כולו או מקצתו;

              “מחזיק”- מחזיק” – אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;

               “אדמת בנין” – כל קרקע שבתחום המועצה שאינה לא בנין ולא אדמה חקלאית ולא קרקע תפוסה;

               “אדמה חקלאית” -כל קרקע שבתחום המועצה שאינה בנין, המשמשת מטע או משתלה או משק בעלי חיים או לגידול תוצרת חקלאית או לגידול יער או פרחים; אלא שקרקע כזאת, אם היא נמצאת באזור מגורים או באזור מסחרי ואינה עולה בשטחה על חמישה דונם, וכן אם משמשת בנוסף כקרקע תפוסה למתקנים, רשאית המועצה לראותה שלא כאדמה חקלאית, בשים לב לדרגת התפתחותו של אותו אזור;

               “מבנה חקלאי”- מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצורכי חקלאות.

               “קרקע תפוסה”- כל קרקע שבתחום המועצה שאינה אדמה חקלאית, שמשתמשים בה ומחזיקים אותה לא יחד עם בנין;

               “נכסים אחרים”– כל בנין או קרקע או מתקן שלא הוגדר לעיל.

               “מערכת סולארית” – מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או תרמו-סולארית, אשר אינה עושה שימוש בדלקים פוסיליים מעבר  לקבוע בפסקה (2) להגדרה “מיתקן אנרגיה מתחדשת” שבסעיף 1 לכללי משק החשמל  ( עסקאות עם ספק שירות חיוני), התש”ס-2000;

               “משרד, שירותים ומסחר” – לרבות מתקני חשמל (טרנספורמציה)  תחנת אוטובוס, מסעדה, בית קולנוע, תחנת דלק, חנות, רשת שיווק, דוכן, מרכול, בית מרקחת, סניף                דואר וסוכנות דואר, שבהם ניתן שירות לציבור ולמעט בנק וחברת ביטוח;

תעשיה” – לרבות מפעלי בניה, מחצבות, בתי תוכנה; לעניין זה, “מחצבות” – מיתקני  הייצור במחצבות וכן שטח החציבה שמתבצעת בו חציבה בפועל בשנת הכספים שבעדה  מוטלת הארנונה;

 

 • טבלת נכסים + תעריפים:
סיווג סוג נכס תעריף 2023 תעריף 2024
סיווג ראשי מגורים      
מבנים המשמשים למגורים 100 37.27 38.27
סיווג ראשי משרדים שירותים ומסחר      
משרדים שירותים ומסחר 200 73.62 75.59
מבנים ומתקני מים 201 48.15 49.44
סיווג ראשי בנקים וחברות ביטוח      
בנקים וחברות ביטוח 300 538.54 552.97
סיווג ראשי תעשייה      
תעשייה 400 50.22 51.56
סיווג ראשי מלאכה      
מלאכה 500 50.22 51.56
סיווג ראשי קרקע תפוסה      
קרקע תפוסה המשמשת לתחנות דלק 800 36.63 37.61
קרקע תפוסה למטרות אחרות שלא פורטו 802 14.69 15.08
סיווג ראשי מבנה חקלאי      
מבנה חקלאי 900 37.46 38.46
סיווג ראשי אדמה חקלאית      
מטעי תפוחים לדונם 910 54.81 56.27
תפוח במקומות שונים לדונם   22.74 23.35
שתילים לדונם   15.64 16.06
סיווג ראשי נכסים אחרים      
נכסים אחרים 999 50.22 51.56

 

 

 

 • מועדי התשלום:
 1. המועד לתשלום הארנונה הינו 1 ינואר 2024
 2. חייבים בארנונה שלא ישלמו את הארנונה מראש, תיגבה הארנונה בשישה תשלומים דו- חודשיים, צמודים למדד. (15/1,15/3,15/5,15/7,15/9,15/11).
 1. אי פירעון שני תשלומים או יותר במועדם, במסגרת הסדר תשלומים, יביא לביטול ההסדר ולגביית יתרת התשלום השנתית בתוספת תשלום פיגורים, בהתאם לחוק הרשויות המקומיות ) ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש”ם- 1980 ( להלן: “חוק ריבית והצמדה”).

 

 1. כל תשלום במסגרת הסדר תשלומים או על פי הוראת קבע, ישולם בתוספת הפרשי הצמדה, בהתאם לחוק ריבית והצמדה.

 

 • הנחות ופטורים:

 

               הנחה למשלמים מראש את מלוא הארנונה:

 1. למשלמים מראש את כל הארנונה השנתית, עד ליום 31 בינואר  2024 תינתן הנחה בגובה 2% מסך חיוב הארנונה השנתי, וזאת בכפוף לכך שאין לחובתם חובות ארנונה קודמים.

 

 1. למשלמים בהסדרי תשלום באמצעות הוראת קבע לבנק תינתן הנחה בשיעור של 2% מסך חיוב הארנונה השנתי. ביטול הוראת הקבע במהלך שנת הכספים, יגרור ביטול ההנחה מתחילת שנת הכספים.

               הנחות אחרות:

 1. המועצה המקומית מסעדה מוסרת בזאת הודעה כי היא מאמצת את ההנחות שנקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה, בשיעורן המרבי.

 

 1. תושב ו\או מחזיק הזכאי להנחה, אשר לא יפרע במלואה את יתרת הארנונה עד לסוף שנת המס, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה ותיווסף ליתרת הארנונה.
 • השגה וערר:

 

 1. החולק על סכום הארנונה שהוטלה עליו, רשאי בתוך תקופה של 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום השנתית, להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מן הטענות הבאות:

1.1.                נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.

1.2.                הוא אינו מחזיק בנכס, כמשמעותו בסעיפים 1 ו – 269 לפקודת העיריות.

1.3.                היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8( ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ”ג-1992 ,שהוא אינו בעל שליטה בו, או שחוב הארנונה בשל אותו נכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

 1. הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך שלושים ימים מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה לפני ועדת הערר.

 

בכבוד רב,

ד”ר מתי אבני, עו”ד

ראש המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *